کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ آرم‍ه‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ه‍ی‍درول‍ی‍ک‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
اص‍ول‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
راه‍س‍ازی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
روس‍ازی‌ راه‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
پ‍ی‌ س‍ازی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ی‍الات‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آم‍ار -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ی‍ع‍ق‍وب‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌ ف‍ام‌، ع‍ل‍ی‌
<ع‍ب‍اس‍پ‍ور= ع‍ب‍اس‌ پ‍ور>، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ع‍ل‍م‍داری‌، رام‍ی‍ن‌
ف‍ض‍ل‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
س‍ن‍گ‍ی‌، س‍ل‍م‍ان‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ی‍خ‍ان‌، ع‍م‍اد ، گ‍ردآورن‍ده‌
ع‍ب‍اس‍پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ی‍رزای‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ب‍ردس‍ت‍ان‍ی‌، ص‍غ‍ری‌
<ت‍ق‍ی‌زاده‌= ت‍ق‍ی‌ زاده‌>، ح‍ام‍د
ح‍ص‍ی‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ه‍دی‌
آت‍ش‍ک‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸-
رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ری‍م‌
م‍رت‍ض‍وی‌ اق‍دم‌، پ‍ری‌، ۱۳۵۹-
پ‍روی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت - اقتصاد - حسابداری : شامل : شرح - نکته - تست
شیخان ، عماد ، گردآورنده ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت - اقتصاد - حسابداری : شامل : شرح - نکته - تست
عباسی ، مهدی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ع۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زبان عمومی از مجموعه کتابهای آمادگی کارشناسی ارشد ماهان
رمضانی ، مریم ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۸‬,‭ر۸ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری شامل :شرح - نکته - تست
تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ح۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی از مجموعه کتابهای آمادگی کارشناسی ارشد ماهان
حقیقت شهرستانی ، مهدی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ح۷‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری : شامل : شرح - نکته - تست
اسداللهی فام ، علی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی ( بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران )کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری : شامل : شرح - نکته - تست
اسداللهی فام ، علی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری : شامل : شرح - نکته - تست
جعفری علمداری ، رامین ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ج۷ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<راه سازی = راهسازی >کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
میرزایی ، سمیه ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی < سازه های = سازه های >فولادی ۱ و ۲ کارشناسی ارشد
سنگی ، سلمان ؛  تهران مهر سبحان   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌س۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
یعقوبلو، حسین ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ع۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه = سازه ها >کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
<عباسپور= عباس پور>، مرتضی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ع۲‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
فضلی ، بابک ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
عباسپور، مرتضی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌ع۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<پی سازی = پی سازی >کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
<تقی زاده = تقی زاده >، حامد ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ت۷‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روسازی راه کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
بردستانی ، صغری ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های < >بتنی = بتونی >کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
حصیری ، ابراهیم ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ح۶ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
پروینی ، مهدی ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌پ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی ۱
آتشک ، محمد، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :۸۸۱۰۰۷۹۷خانم شیرخدایی ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 0502ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۲۲‬,‭آ۲ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشها و فنون تدریس ( کارشناسی ارشد )مجموعه علوم تربیتی ۱
مرتضوی اقدم ، پری ، ۱۳۵۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : -۸۸۱۰۰۱۱۳-۴- ،آدرس ناشر :تهران ، خ ولیعصر، روبروی قنادی هتل بزرگ تهران جنب بانک ملی پ . 0502ط ۴ مهر سبحان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷۷۵‬,‭آ۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2