کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ه‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ه‍زار و ی‍ک‌ ش‍ب‌ - اق‍ت‍ب‍اس‌ ه‍ا
ژن‍ت‍ی‍ک‌ رف‍ت‍ار
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- غ‍زن‍وی‍ان‌، ۳۵۱- ۵۸۲ ق‌
 
پدیدآور:
ه‍ول‍ت‌، پ‍ی‍ت‍رم‍ال‍ک‍وم‌
ب‍ه‍رام‌ اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌
پ‍لام‍ی‍ن‌ ،راب‍رت‌
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌، ۳۸۵- ۴۷۰ ق‌
راب‍ی‍ن‍ز، ه‍رول‍د، ۱۹۱۲-
 
ناشر:
ب‍ه‍زاد ;م‍ه‍ت‍اب‌
م‍ه‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیهقی ، با معنی واژه ها و شرح بیتها و جمله های دشوار و امثال و حکم و برخی نکته های دستوری و ادبی
بیهقی ، محمدبن حسین ، ۳۸۵- ۴۷۰ ق ؛  [تهران ] مهتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۹۱‬,‭‌ب۹‌ت۲۰۱۲۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک رفتاری ( مباحث و یافته های نوین علم وراثت در< روان شناسی = روانشناسی >و< روان پزشکی = روانپزشکی )>
پلامین ،رابرت ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۵۷‬,‭ژ۹‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
با غریبه هرگز
رابینز، هرولد، ۱۹۱۲- ؛  بهزاد ;مهتاب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۰‬,‭ر۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اسلام کمبریج
هولت ، پیترمالکوم ؛  تهران مهتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‍ه۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کامل هزارو یک شب
بهرام افراسیابی ؛  مهتاب   ،
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭‌ف۴۴ ‌ه۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک