کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍راز، ژاک‌
پ‍رون‌ -ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ش‍ل‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
م‍ای‌ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد،۱۹۰۰-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌: س‍م‍ت‌
رش‍د
س‍م‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر ژرف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲< : نظام های = نظام های >تحولی از روان < تحلیل گری = تحلیل گری >تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ، پدیدآئی و تحول شخصیت ، به ضمیمه مفهوم فرافکنی و ارزشیابی شخصیت معرفی ، روش اجرا و تفسیر مهمترین تست فرافکن آزمون رورشاخ
مای لی ، ریچارد،۱۹۰۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ، پدیدآئی و تحول شخصیت ، به ضمیمه مفهوم فرافکنی ، تست رورشاخ ...
مای لی ، ریچارد،۱۹۰۰- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ : سمت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک : تحول روانی از تولد تا پیری
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲ : نظام های تحولی :از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام الگوی مصاحبه بالینی ، تست افسردگی بک ، مقیاس اضطراب کتل
پرون -بورلی ، میشل ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<بیماری های = بیماریهای >روانی به انضمام مصاحبه با بیمار روانی ، تست افسردگی بک ، تست شخصیت کتل ، مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک