کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
ان‍ق‍لاب‌
ج‍ن‍گ‌ وی‍ت‍ن‍ام‌،۱۹۷۵-۱۹۶۱ -- ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۵-
چ‍ن‍دل‍ر، راب‍رت‌
م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌. ؛ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا،دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیری در :نظریه های انقلاب
ملکوتیان ، مصطفی ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۴۹۱‬,‭‌م۷‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یورش های تبلیغاتی امریکا در جنگ ویتنام
چندلر، رابرت ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۵۵۹/۸‬,‭‌ت۲‌چ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن
[تهران ] نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،دفتر نشر معارف   ، ۱۳۷۸،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه ها، علل و عوامل وقوع و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران ( رهیافت فرهنگی )
ملکوتیان ، مصطفی ، ۱۳۳۵- ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف . ؛ تهران ، دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۳‬,‭‌م۸ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک