کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌-- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ن‍خ‍ع‍ی‌، رض‍ا،۱۳۴۰-
ح‍دادخ‍داپ‍رس‍ت‌، ح‍ام‍د
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
ب‍وج‍اری‍ان‌، م‍ج‍ی‍د،- ۱۳۵۰
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵ - م‌
ف‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۵۶-
ب‍ی‍ر،ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
دادخ‍واه‌،اح‍م‍د،۱۳۳۹-
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
پ‍وپ‍وف‌، ای‍گ‍ور پ‍اول‌،۱۹۱۳-
ن‍اش‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آرت‍ور،۱۹۲۲-
ق‍اس‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۶-
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
ح‍اج‍ی‌ اب‍وطال‍ب‍ی‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ن‍ش‍ر ه‍زاران‌
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ن‍ج‍ش‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌، ش‍ه‍رآب‌
دادخ‍واه‌
ن‍ش‍ر ه‍گ‍م‍ت‍ان‌
آف‍ت‍اب‌،آش‍ی‍ن‍ا
پ‍وی‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ن‍اق‍وس‌
ده‍خ‍دا
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
ناش ، ویلیام آرتور،۱۹۲۲- ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۷/۴‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل مقاومت مصالح
بیر،فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تبریز آفتاب ،آشینا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ مقاومت مصالح پوپوف
نخعی ، رضا،۱۳۴۰- ؛  تهران نشر هگمتان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح :شامل ۱۰۰۰ =<هزار >مسئله :۳۰۰ مسئله حل شده
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۷/۴‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسائل مقاومت مصالح ( پوپوف )
دادخواه ،احمد،۱۳۳۹- ؛  تهران دادخواه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح ( ۱و۲)
پوپوف ، ایگور پاول ،۱۹۱۳- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲-۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌م۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<راهنمای = حل المسائل >مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح ( کاردانی به کارشناسی )
حدادخداپرست ، حامد ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ح۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵ - م ؛  اصفهان پویش اندیشه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح جانستون ( ۲ )کاملترین وسیله آموزشی برای کسب نمره های عالی ...
قاسمی ، حمید، ۱۳۵۶- ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰= سیصد >مساله حل شده مقاومت مصالح
حاجی ابوطالبی ، فرهاد، ۱۳۵۳- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ح۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مقاومت مصالح پوپوف
بوجاریان ، مجید،- ۱۳۵۰ ؛  تهران نشر هزاران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰= هزار >پرسش چهارگزینه ای مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی و خلاصه درس
فنائی ، نادر، ۱۳۵۶- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در استاتیک ، مقاومت و تحلیل < سازه ها= سازه ها>
سوداگر، حسین ، ۱۳۲۳- ؛  تهران آینده سازان ، شهرآب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک