کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--چ‍ک‍ی‍ده‌ دروس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
زرف‍ام‌، پ‍ن‍ام‌، ۱۳۵۶-
<ف‍ن‍ای‍ی‌= ف‍ن‍ائ‍ی‌>، ن‍ادر،۱۳۵۶-
ی‍ع‍ق‍وب‍ل‍و، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ک‍ائ‍ی‌، م‍ه‍ران‌،۱۳۵۴-
ف‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ادر، ۱۳۵۶-
ل‍طف‌ زم‍ان‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
آزاده‌
م‍ه‍ر س‍ب‍ح‍ان‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح برای کنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی ( ویژه مهندسی عمران و مکانیک )
<فنایی = فنائی >، نادر،۱۳۵۶- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عمران :چکیده ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی ده دوره آزموان کارشناسی ارشد
بکائی ، مهران ،۱۳۵۴- ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌ب۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای مقاومت مصالح :ویژه کارشناسی ارشد
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مقاومت مصالح
لطف زمان ، محسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ل۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی عمران
یعقوبلو، حسین ؛  تهران مهر سبحان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ع۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح :مسائل < آزمون های = آزمون های >کارشناسی ارشد سراسری --آزاد(۷۲-۹۲ )به انضمام مسائل تألیفی و خلاصه درس
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭ز۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰= هزار >پرسش چهارگزینه ای مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی و خلاصه درس
فنائی ، نادر، ۱۳۵۶- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک