کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌-- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ای‍ش‍ه‍ا -- ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--چ‍ک‍ی‍ده‌ دروس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍خ‍ع‍ی‌، رض‍ا،۱۳۴۰-
ب‍ی‌ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍دپ‍ی‍ر،۱۹۱۵
پ‍وپ‍وف‌، ی‍گ‍ور پ‍اول‌، ۱۹۱۳-
ب‍ی‍ر،ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
دادخ‍واه‌،اح‍م‍د،۱۳۳۹-
ش‍ی‍م‍ز، ای‍روی‍ن‍گ‌ اچ‌.
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌،۱۹۷۲-۱۸۷۸
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵-
<ف‍ن‍ای‍ی‌= ف‍ن‍ائ‍ی‌>، ن‍ادر،۱۳۵۶-
پ‍وپ‍وف‌، ای‍گ‍ور پ‍اول‌،۱۹۱۳-
ب‍ک‍ائ‍ی‌، م‍ه‍ران‌،۱۳۵۴-
ش‍اک‍ری‌، م‍ح‍م‍ود
ن‍اش‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ آرت‍ور،۱۹۲۲-
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ع‍ادل‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ره‍ام‌ ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دادخ‍واه‌
ن‍ش‍ر ه‍گ‍م‍ت‍ان‌
آف‍ت‍اب‌،آش‍ی‍ن‍ا
ن‍اق‍وس‌
ده‍خ‍دا
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌). ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
آی‍ی‍ژ
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍س‍ارات‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
مدنی ، حسن ؛  تهران موسسه انتسارات جهاددانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
شاکری ، محمود ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ). بخش مرکزی ، واحد انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ش۲‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
ناش ، ویلیام آرتور،۱۹۲۲- ؛  بابلسر دانشگاه مازندران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۷/۴‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
سازمان برنامه و بودجه .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌س۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸-۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
شیمز، ایروینگ اچ . ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ش۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
پوپوف ، یگور پاول ، ۱۹۱۳- ؛  تهران پرهام نشر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌م۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
پوپوف ، یگور پاول ، ۱۹۱۳- ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌م۶۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بی یر، فردیناندپیر،۱۹۱۵ ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
تیموشنکو، استیون ،۱۹۷۲-۱۸۷۸ ؛  [همدان ] دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل مقاومت مصالح
بیر،فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تبریز آفتاب ،آشینا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ مقاومت مصالح پوپوف
نخعی ، رضا،۱۳۴۰- ؛  تهران نشر هگمتان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح :شامل ۱۰۰۰ =<هزار >مسئله :۳۰۰ مسئله حل شده
عادلی ، حجت الله ؛  تهران دهخدا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۷/۴‬,‭‌ع۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای مقاومت مصالح برای کنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح به همراه پاسخ تشریحی ( ویژه مهندسی عمران و مکانیک )
<فنایی = فنائی >، نادر،۱۳۵۶- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ف۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسائل مقاومت مصالح ( پوپوف )
دادخواه ،احمد،۱۳۳۹- ؛  تهران دادخواه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح ( ۱و۲)
پوپوف ، ایگور پاول ،۱۹۱۳- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲-۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۹‌م۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عمران :چکیده ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی ده دوره آزموان کارشناسی ارشد
بکائی ، مهران ،۱۳۵۴- ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌ب۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهار گزینه ای مقاومت مصالح :ویژه کارشناسی ارشد
تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌پ۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح پیشرفته ؛ سیستم <= IS اس آی >
تیموشنکو، استیون ،۱۹۷۲-۱۸۷۸ ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3