کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ور خ‍ی‍ال‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- )م‍ص‍ارف‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌-آزم‍ون‍ه‍ا --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
روان‍درم‍ان‍ی‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ت‍م‍ای‍ز ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ م‍ن‌
ف‍راروان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ش‍اوره‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر،< ج‍ری‌= ج‍رال‍دی‍ن‌ >ا.، ۱۹۵۵ - م‌
وس‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۹۵۰-
راس‌ م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
م‍ی‍ش‍لاو، ج‍ف‍ری‌، ۱۹۴۶ - م‌
م‍ی‍رم‍ه‍دی‌، س‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۷-
ف‍غ‍ان‍ی‌ ه‍ت‍ک‍ه‌ ل‍وئ‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و روان‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌(اول‍ی‍ن‌:۱۳۸۲:ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
وان‍ی‍ا
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >و معنویت
وست ، ویلیام ،۱۹۵۰- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌م۴و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی
همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی (اولین :۱۳۸۲:تهران ) ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۳‬,‭‍ه۸‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معنویت درمانی و رویکرد روانشناسی < مثبت نگر= مثبت نگر>
میرمهدی ، سیدرضا، ۱۳۵۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۰۸۸۲-۶۶۹۶۷۳۵۵-۶،آدرس ناشر :تهران - خ انقلاب - خ ۱۲ فروردین - خ شهید وحید نظری - پ ۱۹۹ - ط۲ - واحد ۴ آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیوند معنویت به مشاوره و< روان درمانی = رواندرمانی ( >نظریه و اصول )
میلر،< جری = جرالدین >ا.، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های هشیاری :سفری از قلمرو فرا روان شناسی تا علوم نوین
میشلاو، جفری ، ۱۹۴۶ - م ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۰۳۸‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
پیش بینی رابطه < تمایز یافتگی = تمایزیافتگی >من و سبکهای دلبستگی با رضایت جنسی با توجه به متغیر میانجی معنویت
فغانی هتکه لوئی ، الهه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۳۰،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصویرسازی ذهنی
راس من ، مارتین ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ت۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک