کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ -- رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ران‍دو-م‍ع‍م‍اری‌ - طراح‍ی‌ - رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
خ‍ان‍ه‌ س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د - رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ ق‍رن‌ ۲۱ م‌ - طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌-رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ -ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ - طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ --رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ --ف‍ن‌
 
پدیدآور:
پ‍ل‌ لازی‍و
اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ ک‍ل‍ی‍م‍ن‍ت‌
رض‍ا ش‍اطری‍ان‌
ف‍ی‍روز زارع‌، م‍رض‍ی‍ه‌،۱۳۷۰-
رن‍دو ای‍ی‌
م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،-
پ‍ل‌ لاوی‍ز
<م‍ت‍ق‍ی‌ پ‍ور= م‍ت‍ق‍ی‌پ‍ور>، اح‍م‍د۱۳۲۶-
م‍ک‌ ل‍ئ‍ود، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا
ف‍ران‍ک‌ چ‍ی‍ن‍گ‌
دی‍وی‍س‌، دی‍وی‍د
لازی‍و، پ‍ل‌، ۱۹۳۷-
ص‍دی‍ق‌، م‍رت‍ض‍ی‌،
دی‍وی‍د داوی‍س‍ی‌ - ت‍ئ‍ودوردی‌ وال‍ک‍ر
ک‍ل‍ی‍م‍ن‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌
م‍رت‍ض‍ی‌ ص‍دی‍ق‌ - م‍ی‍ث‍م‌ ص‍دی‍ق‌
راب‌ گ‍رگ‍وری‌
م‍ای‍ک‌ دب‍ل‍ی‍و ل‍ی‍ن‌ ، آس‍لا
ج‍ان‌ م‍ان‍ت‍گ‍ی‍و
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
ک‍ل‍ه‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
ک‍ت‍اب‌ وارش‌
ن‍ش‍ر ه‍م‍ام‌
س‍روش‌ دان‍ش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
م‍لائ‍ک‌
آذرخ‍ش‌
چ‍وگ‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌، واح‍د ق‍زوی‍ن‌
گ‍ن‍ج‌ ه‍ن‍ر
م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی عمومی
<متقی پور= متقی پور>، احمد۱۳۲۶- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌م۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
لازیو، پل ، ۱۹۳۷- ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی حرفه ای ویژه معماران و هنرمندان
کلیمنت ، استیفن ؛  تهران نشر میکائیل   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ک۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی حرفه ای ویژه معماران و هنر مندان
استیفن کلیمنت ؛  تهران میکائیل   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ک۸ ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
پل لازیو ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲ ‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه باز ارائه معماری
پل لازیو ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭‌ل۲ ‌ت۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان
پل لاویز ؛  تهران گنج هنر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پلان گرافیک
دیوید داویسی - تئودوردی والکر ؛  تهران چوگان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭و۲ ‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو و نمای ساختمان
رضا شاطریان ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ش ۲ ‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بیان معماری
رندو ایی ؛  چوگان   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ف‍لا ۹ ‌ب۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک در معماری
فرانک چینگ ؛  تهران ملائک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭‌چ ۹ ‌گ۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راندو ، ترسیم و پرسپکتیو( یک راهنمای گام به گام )
مایک دبلیو لین ، آسلا ؛  نشر همام   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ل ۹ ‌ت۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرسپکتیو غیر معمارانه
مرتضی صدیق - میثم صدیق ؛  تهران سروش دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌پ۴‌ص۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شاهکارهای معماری معاصر
راب گرگوری ؛  تهران کتاب وارش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌گ ۴‌ش۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی ترسیم پرسپکتیو
جان مانتگیو ؛  تهرن علم و دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی و پرسپکتیو در طراحی معماری
موسویان ، محمدرضا،- ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۱۰‬,‭‌م۸ر۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پلان گرافیک
دیویس ، دیوید ؛  تهران گنج هنر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭و۲‌پ۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طراحی معمارانه پلان و مقطع :معماری ، طراحی شهری ، معماری منظر
صدیق ، مرتضی ، ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۰۳۳ ۶۶۴۹۱۹۶۷ ف ،آدرس ناشر :تهران - خیابان انقلاب ، روبروی در اصلی دانشگاه تهران ، خیابان فخررازی ، خیابان نظری ، پلاک 28، واحد 01 کلهر   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭آ۶۸ .‌ج‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دایره المعارف دیتیل ساختمانهای مسکونی معاصر
مک لئود، ویرجینیا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۲۹۳۳،آدرس ناشر :تهران خ دانشگاه تهران بین شهدای ژاندارمری وانقلاب بن بست پور جوادی پلاک 7 کتاب وارش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۱۲۶‬,‭‌م۷د۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ترسیم فنی معماری
فیروز زارع ، مرضیه ،۱۳۷۰- ؛  قزوین جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات ، واحد قزوین   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭‌ف۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2