کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ --طراح‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌
اص‍ول‌ ک‍ل‍ی‌ طراح‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار آرش‍ی‌ ک‍د
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
ه‍ن‍ر رن‍س‍ان‍س‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ --طراح‍ی‌ و ن‍ص‍ب‌
م‍ع‍م‍اری‌ --طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار
ش‍ه‍رس‍ازی‌
طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د --ق‍رن‌۲۰
م‍ع‍م‍اری‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ --ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ --طراح‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ج‍رم‌ در طراح‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --س‍ازم‍ان‌
 
پدیدآور:
وای‍ت‌، ادوارد
ص‍ب‍ا،م‍ن‍ت‍خ‍ب‌،۱۳۷۹-۱۲۹۶
ه‍ژه‌پ‍وران‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌،- ۱۹۴۳
م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
پ‍ت‍رس‍ون‌، دی‍وی‍د
رئ‍ی‍س‍ی‌ ده‍ک‍ردی‌، ب‍ه‍م‍ن‌
ب‍زرگ‍م‍ه‍ری‌، زه‍ره‌
دی‌وی‍دو، آل‍ف‍ردو،۱۹۳۲ -م‌.
ف‍رن‍ان‍دز آری‍ن‍اس‌،خ‍وزه‌
<م‍ی‍ر ن‍ج‍ات‍ی‌= م‍ی‍رن‍ج‍ات‍ی‌>، س‍ع‍ی‍د،۱۳۵۶-
لازی‍و، پ‍ل‌، ۱۹۳۷-
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
ه‍ی‍چ‍ی‍ن‍ز،درک‌.ک‍ی‌
دروی‍ش‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۵۲-
م‍ی‍ل‍ر، س‍ام‌.ف‌.
ک‍لارک‌، راج‍ر
رح‍م‍ت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۷-
وی‍ل‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌ م‍اک‍س‍ول‌،۱۹۵۷ - م‌.
 
ناشر:
ن‍ش‍رخ‍اک‌
روزن‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ ح‍م‍ل‌ون‍ق‍ل‌ و ت‍راف‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍ی‍زان‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌
آذرخ‍ش‌
روس‍ت‍ا: ک‍ی‍ا
م‍ی‍رش‍م‍س‌: اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
ن‍ور ح‍ک‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر س‍اق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اندیشه سیستمی
هیچینز،درک .کی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ط۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هندسه در معماری
بزرگمهری ، زهره ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت معماری
کلارک ، راجر ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معلولین و سد معبرهای معماری و ساختمانی
رئیسی دهکردی ، بهمن ؛  تهران سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۵‬,‭ر۹۹‌م۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معماری < کامپیوتر= کامپیوتری >
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰-۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روند طراحی :مقدمه ای بر معماری و طراحی داخلی
میلر، سام .ف . ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
لازیو، پل ، ۱۹۳۷- ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه در معماری
وایت ، ادوارد ؛  تهران نشرخاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰۰‬,‭و۲‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی و نقشه کشی ساختمان
هژه پورانی ، مسعود، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] میرشمس : اردیبهشت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی معماری ، شهرسازی
موسویان ، محمد رضا ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای هنر رنسانس
فرناندز آریناس ،خوزه ؛  تهران نشر ساقی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۳۷۰‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جلوه گری نقوش هندسی در آثار هنرهای سنتی ایران
صبا،منتخب ،۱۳۷۹-۱۲۹۶ ؛  مشهد نور حکمت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ص۲‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی خانه :فن و هنر
دی ویدو، آلفردو،۱۹۳۲ -م . ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۲۰۵‬,‭د۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و معماری کامپیوتر
پترسون ، دیوید ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ترسیم نقشه های ساختمانی با<= 8 dactihcrA آرشی کد۸>
درویشی ، غلامرضا،۱۳۵۲- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۲۸‬,‭د۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، نصب و< راه اندازی = راه اندازی < >شبکه های = شبکه های >درون سازمانی
<میر نجاتی = میرنجاتی >، سعید،۱۳۵۶- ؛  مشهد: تهران روستا: کیا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌م۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی میانای کاربر گرافیکی فارسی
شورای عالی انفورماتیک   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی :راهکارهای نوین پیشگیری از جرم
رحمت ، محمدرضا،۱۳۵۷- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۷۴۳۱‬,‭ر۳‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی داخلی
چینگ ، فرانک ،- ۱۹۴۳ ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌چ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نوشتارهایی درباره توسعه شهری پایدار
ویلر، استیون ماکسول ،۱۹۵۷ - م . ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭ذ۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8