کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ - طراح‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - ب‍وم‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ -طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ طراح‍ی‌
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
زم‍ی‍ن‍ه‌ گ‍رای‍ی‌( زم‍ی‍ن‍ه‌گ‍رای‍ی‌ در م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌)
ب‍داع‍ت‌ و ن‍وآوری‌
م‍ع‍م‍اری‌ - طراح‍ی‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
طوب‍ی‌، ن‍ادی‍ا
ص‍ب‍ا،م‍ن‍ت‍خ‍ب‌،۱۳۷۹-۱۲۹۶
ه‍وم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ج‍ی‌
ام‍ی‍دآذری‌، آرت‍ور، ۱۳۵۶-
ه‍ادی‌ م‍ی‍رم‍ی‍ران‌
رض‍ا ش‍اطری‌، ع‍ل‍ی‌
<ام‍ی‍رص‍وف‍ی‌= ام‍ی‍ر ص‍وف‍ی‌>، ع‍طی‍ه‌
ب‍زرگ‍م‍ه‍ری‌، زه‍ره‌
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
م‍ه‍رازان‌
ه‍ن‍ر و م‍م‍اری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌
ن‍ور ح‍ک‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هندسه در معماری
بزرگمهری ، زهره ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جلوه گری نقوش هندسی در آثار هنرهای سنتی ایران
صبا،منتخب ،۱۳۷۹-۱۲۹۶ ؛  مشهد نور حکمت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ص۲‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد زمینه گرایی ( زمینه شمیرانات تهران )
طوبی ، نادیا ؛  علم و فرهنگ هنر و مماری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۸،ET
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار سید هادی میر میران
هادی میرمیران ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۸۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیرینه خانه - طرح هایی از معماری ایران
هومن کلیجی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ک۹ د۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام کروکی در معماری
امیدآذری ، آرتور، ۱۳۵۶- ؛  تهران مهرازان   ، ، ۱۳۸۷ -
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ف‍لا۷۶آ۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مسجد با هدف معاصرسازی اجزا و عناصر کالبدی آن
رضا شاطری ، علی ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۲۵،ET
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مجموعه فرهنگی اجتماعی با تاکید بر بازتاب فرهنگ معماری ایرانی در معماری معاصر( نمونه موردی محله عودلاجان )
<امیرصوفی = امیر صوفی >، عطیه ؛  علم و فرهنگ معماری   ، ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک