کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ - اس‍ک‍ی‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - اس‍ک‍ی‍س‌ - س‍ف‍ر ه‍ا
س‌ی‍ک‍س‍ا - ی‌ل‍خ‍اد ی‌رام‍ع‍م‍
اس‍ک‍ی‍س‌ زدن‌
م‍ع‍م‍اری‌ - ع‍وام‍ل‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ -اوض‍اع‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ -ران‍دو - اس‍ک‍ی‍س‌
م‍ع‍م‍اری‌ - اس‍ک‍ی‍س‌
م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
پ‍ل‌ لازی‍و
لازی‍و، پ‍ل‌، ۱۹۳۷-
ف‍ران‍س‍ی‍س‌ د.ک‌.چ‍ی‍ن‍گ‌
jim leggitt
ع‍ی‍س‍ی‌ ح‍ج‍ت‌
م‍رت‍ض‍ی‌ ص‍دی‍ق‌
ج‍ان‌ ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‌ م‍ع‍م‍ار
ب‍ی‍ه‍ق‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
ک‍ت‍اب‍ک‍ده‌ ک‍س‍ری‌
wiley
س‍روش‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
لازیو، پل ، ۱۹۳۷- ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معماری - اسکیس دست آزاد
پل لازیو ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ل۲ ‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اسکیس هایی از ژاپن
فرانسیس د.ک .چینگ ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۳۰۳‬,‭ط ۴ ‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بوم و اقلیم ایران به زبان تصویر
مرتضی صدیق ؛  سروش دانش   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۱‬,‭‌ص۴ ‌ب۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اسکیس طراحی شهری
مرتضی صدیق ؛  مشهد کتابکده کسری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۹‬,‭‌م۳‌ج۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معماری در دل ماست
عیسی حجت ؛  تهران موسسه علم معمار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ح۳‌م۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع اسکیس
جان همیلتون ؛  تهران بیهق کتاب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۳۰‬,‭‌ک۲۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
developing quick drawing skills today`s technology-DRAWING SHORTCUTS
jim leggitt ؛  wiley   ،
شماره راهنما: ‭NA-L‬,‭41‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک