کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ح‍ل‍ی‌ --طراح‍ی‌ و ن‍ص‍ب‌
م‍ع‍م‍اری‌-م‍ص‍ور ن‍م‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌ - ن‍م‍ای‌ ب‍ی‍رون‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - طراح‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - رن‍گ‌ در ت‍زئ‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - ات‍اق‌ ن‍ش‍ی‍م‍ن‌ - ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - پ‍ت‍ی‍ن‍ه‌ ک‍اری‌ - ت‍زی‍ی‍ن‌ و آرای‍ش‌ ب‍ا رن‍گ‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - رن‍گ‌ در ت‍زی‍ی‍ن‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - رن‍گ‌ در ه‍ن‍ر - ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌ - ع‍ک‍اس‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌ - ع‍ک‍اس‍ی‌ از ف‍ض‍اه‍ای‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ --رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌ --ف‍ن‌
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ - آش‍پ‍زخ‍ان‍ه‌
روش‍ن‍ای‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌
رن‍گ‌ در م‍ع‍م‍اری‌
 
پدیدآور:
س‍وئ‍ی‍ت‌،< ف‍ی‌= ف‍ای‌>
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌،- ۱۹۴۳
ب‍ری‍ج‍ت‌ ب‍دوان‍و
ج‍وان‍ی‌ دی‍زج‍ی‌، آی‍دی‍ن‌، ۱۳۵۹-
ج‍ان‍ات‍ان‌ پ‍وره‌
اح‍س‍ان‌ طای‍ف‍ه‌
ف‍ران‍ک‌ چ‍ی‍ن‍گ‌
س‍ارا ل‍ی‍ن‍چ‌
رض‍ا ن‍ور ب‍خ‍ت‍ی‍ار
ت‍وم‍اس‌ ه‍وف‌
دی‍وی‍د وی‍ل‍س‍ن‌
<م‍ی‍ر ن‍ج‍ات‍ی‌= م‍ی‍رن‍ج‍ات‍ی‌>، س‍ع‍ی‍د،۱۳۵۶-
م‍ح‍م‍ودی‌، ک‍وروش‌
ک‍ل‍ی‍م‍ن‍ت‌، اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌
م‍ی‍ل‍ر، س‍ام‌.ف‌.
م‍ارت‍ا گ‍ی‍ل‌
ش‍ارل‍وت‌ ب‍ادن‌ پ‍اول‌
ج‍ان‍ات‍ان‌ دی‌
ج‍ول‍ی‌ ن‍ل‍س‍ون‌
 
ناشر:
م‍ه‍رداد
ب‍رگ‌ ن‍گ‍ار
س‍م‍ت‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
ع‍ل‍م‌ م‍ع‍م‍ار روی‍ال‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
ه‍ل‍ه‌:طح‍ان‌
م‍ه‍دی‍ار ج‍وان‌
روس‍ت‍ا: ک‍ی‍ا
ی‍زدا
ن‍ش‍ر م‍ث‍ل‍ث‌
گ‍ن‍ج‌ ه‍ن‍ر
س‍ب‍ح‍ان‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ه‍ن‍ر م‍ع‍م‍اری‌ ق‍رن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
روند طراحی :مقدمه ای بر معماری و طراحی داخلی
میلر، سام .ف . ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی حرفه ای ویژه معماران و هنرمندان
کلیمنت ، استیفن ؛  تهران نشر میکائیل   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ک۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی :ویژه دانشجویان معماری و شهرسازی
محمودی ، کوروش ؛  تهران هله :طحان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۹۵‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، نصب و< راه اندازی = راه اندازی < >شبکه های = شبکه های >درون سازمانی
<میر نجاتی = میرنجاتی >، سعید،۱۳۵۶- ؛  مشهد: تهران روستا: کیا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌م۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نورپردازی برای طراحان امروز
سوئیت ،< فی = فای > ؛  کرج مهدیار جوان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۷۰۳‬,‭‌س۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی داخلی
چینگ ، فرانک ،- ۱۹۴۳ ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌چ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معماری ( معماری معاصر، معماری جهان ، معماری ایران و کشورهای اسلامی )درک عمومی معماری ، درک عمومی معماری منظر
جوانی دیزجی ، آیدین ، ۱۳۵۹- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 33628477نمابر ناشر ;, 33628477آدرس ناشر :خ پیروزی خ سوم ک 3/92 پ 22 گنج هنر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌ج۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
معماری داخلی
احسان طایفه ؛  تهران علم معمار رویال   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭ط ۲ ‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رنگهای دکوراتیو
مارتا گیل ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵‬,‭ر۹‌گ۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دکوراسیون اتاق نشیمن
بریجت بدوانو ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۷‬,‭‌ب۴ ‌ن۵‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تارخ مختصر طراحی
توماس هوف ؛  تهران سبحان نور   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۱۰‬,‭‌ه۲ ‌ت۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رنگ در طراحی داخلی
جاناتان پوره ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵/۵‬,‭ر۹‌پ۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فنگ شویی -کتاب کوچک
جاناتان دی ؛  نشر مثلث   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۷۷۹‬,‭‌ف ۹ د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های ابتکاری در نقاشی -شامل انواع شیوه های جدید ( پتینه )
جولی نلسون ؛  برگ نگار   ،
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۳۸۵‬,‭‌ن۹ ‌ت۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عکاسی حرفه ایی از سازه ها
دیوید ویلسن ؛  سمت   ،
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۶۵۹‬,‭و۹ ‌ع۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهمانسرای عباسی
رضا نور بختیار ؛  تهران بیمه ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۷/۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
رنگ مدرن - کاربرد رنگ در معماری داخلی
سارا لینچ ؛  تهران نشر هنر معماری قرن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۱۱۵‬,‭ر ۹ ‌ل۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آشپزخانه ( طراحی فراگیر ساختمان )۷
شارلوت بادن پاول ؛  تهران یزدا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۶۸‬,‭‌ب۹ ط۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار چینگ ۲ طراحی داخلی
فرانک چینگ ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌چ ۹ ط۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی داخلی
فرانک چینگ ؛  تهران مهرداد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌چ ۹ ط۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5