کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌- -ای‍ران‌- -ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
م‍ؤل‍ف‍ه‌ص‍ص‍ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ -اس‍لام‍ی‌
م‍س‍ج‍ده‍ا -ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ در دوره‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌-ه‍ن‍ر و م‍ذه‍ب‌ - ش‍ه‍رس‍ازی‌- م‍ع‍م‍اری‌ م‍ذه‍ب‍ی‌- و غ‍ی‍ر م‍ذه‍ب‍ی‌- ت‍زئ‍ی‍ن‌ و زی‍ن‍ت‌ و آرای‍ه‌- س‍ازم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار- ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌
طراح‍ی‌ ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ع‍رف‍ان‌ و ه‍ن‍ر
م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در ه‍ن‍ر --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌--ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
ن‍وذر، ن‍غ‍م‍ه‌
ارن‍س‍ت‌ ک‍ون‍ل‌
ن‍ق‍ره‌ک‍ار، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۲-
ص‍ب‍ا،م‍ن‍ت‍خ‍ب‌،۱۳۷۹-۱۲۹۶
<خ‍رم‌دل‌= خ‍رم‌ دل‌>، م‍ی‍ث‍م‌
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍ج‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۹۵۷-۱۹۰۸
ک‍ون‍ل‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴
ب‍زرگ‍م‍ه‍ری‌، زه‍ره‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
<گ‍ل‍م‍غ‍ان‍ی‌ زاده‌= گ‍ل‍م‍غ‍ان‍ی‌زاده‌ >اص‍ل‌، م‍ل‍ک‍ه‌، ۱۳۴۷-
ح‍ات‍م‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۰-
ت‍ال‍ب‍وت‌ رای‍س‌،دی‍وی‍د
رئ‍ی‍س‌زاده‌، م‍ه‍ن‍از،۱۳۳۶-
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، ۱۳۰۱- ۱۳۷۶
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ول‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
ن‍ی‍ک‌ آم‍وز
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
اق‍ب‍ال‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ور ح‍ک‍م‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران ( دوره اسلامی )
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ک۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هندسه در معماری
بزرگمهری ، زهره ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیر تحول محراب در معماری اسلامی ایران از آغاز تا حمله مغول
سجادی ، علی ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۴۶۷۰‬,‭‌س۳۲‌س۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سوالات تخصصی کنکور کاردانی هنر
تهران اسلیمی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف۴۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
تالبوت رایس ،دیوید ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ت۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معماری اسلامی ایران در دوره سلجوقیان
حاتم ، غلامعلی ،۱۳۲۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ح۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با معماری اسلامی ایران " ساختمانهای درون شهری و برون شهری "
پیرنیا، محمدکریم ، ۱۳۰۱- ۱۳۷۶ ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌پ۹۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام
حسن ، زکی محمد،۱۹۵۷-۱۹۰۸ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جلوه گری نقوش هندسی در آثار هنرهای سنتی ایران
صبا،منتخب ،۱۳۷۹-۱۲۹۶ ؛  مشهد نور حکمت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌ص۲‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معماری جهان اسلام ( تاریخ و مفهوم اجتماعی آن )
تهران مولی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقالات اولین هم اندیشی معنویت و آموزش هنر
هم اندیشی معنویت و آموزش هنر(نخستین :۱۳۸۲ : تهران ) ؛  تهران فرهنگستان هنر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۸‬,‭‍ه۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
کونل ، ارنست ، ۱۸۸۲- ۱۹۶۴ ؛  [تهران ] مولی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بیهوده سخن :ده مقاله در زیبایی شناسی و هنر معماری
رئیس زاده ، مهناز،۱۳۳۶- ؛  تهران مولی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭ر۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر و معماری
یاوری ، حسین ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ی۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
باستانشناسی و تاریخ هنر بقعه شیخ < صفی الدین = صفی الدین >اردبیلی
<گلمغانی زاده = گلمغانی زاده >اصل ، ملکه ، ۱۳۴۷- ؛  تهران نیک آموز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌گ۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی هندسی در معماری
نقره کار، عبدالحمید، ۱۳۲۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۳۵۰۱۲۹۹،آدرس ناشر :خ جمهوری - میدان استقلال موسسه انتشارات امیر کبیر امیرکبیر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌ن۷‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بازنمایی هویت ایرانی -اسلامی در معماری معاصر شهر تهران ( مطالعه موردی :برج آزادی و برج میلاد)
نوذر، نغمه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۹۵،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی < ویژگی های = ویژگیهای >ساختاری و تزیینی مسجدهای هاشمی قندی در جنوب شهر تهران
<خرم دل = خرم دل >، میثم ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۱۳،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی
بلخاری قهی ، حسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سوره مهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ع۴‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ هنرهای ایران 5هنر اسلامی
ارنست کونل ؛  مولی   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۹‬,‭‌ک۹ ‌ف‍لا ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5