کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍م‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ی‌س‍رت‌، ج‍وزف‌
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍ع‍م‍اری‌ ف‍رات‍ج‍دد
م‍ع‍م‍اری‌ --طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د -ق‍رن‌۲۰
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ژاپ‍ن‌ -- ق‍رن‌ ۲۰ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د
م‍ع‍م‍اری‌ --طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ و م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌
ف‍رات‍ج‍دد
م‍ع‍م‍اری‌ و م‍ع‍ل‍ولان‌ ج‍س‍م‍ی‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
س‍ورن‍س‍ن‌، راب‍رت‌ ج‍ی‍م‍ز
م‍رادی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،ت‍ق‍ی‌
ب‍ح‍ری‍ن‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
<م‍ت‍ق‍ی‌ پ‍ور= م‍ت‍ق‍ی‌پ‍ور>، اح‍م‍د۱۳۲۶-
ح‍اج‌ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ه‍ون‌، لارن‍س‌،۱۹۵۴-
آرن‍اب‍ول‍دی‌، م‍اری‍و
ب‍زرگ‍م‍ه‍ری‌، زه‍ره‌
ج‍ودت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ل‍ی‌ س‍رت‌، ج‍وزف‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
ه‍ی‍چ‍ی‍ن‍ز،درک‌.ک‍ی‌
آل‍س‍وپ‌، ب‍روس‌
زم‍رش‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۸-
دی‍ب‍اج‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۳۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍لارک‌، راج‍ر
 
ناشر:
م‍ح‍ی‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‌ س‍را
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آوای‌ ن‍وی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ح‍م‍درض‍ا ج‍ودت‌ و ه‍م‍ک‍اران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍خ‍ش‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ه‍ران‌ ،دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌
زم‍رد
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اندیشه سیستمی
هیچینز،درک .کی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ط۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران ( دوره اسلامی )
کیانی ، محمدیوسف ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ک۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش فرم
آرنابولدی ، ماریو ؛  تهران دانشگاه هنر، معاونت پژوهشی ، دفتر پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭آ۴۸‌پ۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معماری ایران < :مصالح شناسی = مصالح شناسی >سنتی
زمرشیدی ، حسین ، ۱۳۱۸- ؛  [تهران ] زمرد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭ز۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یک تئوری نوین در معماری
آلسوپ ، بروس ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭آ۷‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هندسه در معماری
بزرگمهری ، زهره ؛  تهران سازمان میراث فرهنگی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۳۸۰‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خدمات شهری و معماری برای معلولین
مرادی ، علی اصغر ؛  تهران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، بخش مهندسی پزشکی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۵‬,‭‌ج۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شبکه ها
تهران خجسته   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معماری سیستمهای کامپیوتری
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی معماری ، شهرسازی
میرحسینی ،تقی ؛  تهران دانشکده تهران ،دانشکده عمران   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل فضاهای شهری در رابطه با الگوهای رفتاری استفاده کنندگان و ضوابطی برای طراحی
بحرینی ، حسین ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۵۳‬,‭‌ف۶‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزئیات تیپ ساختمانی
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۲۰‬,‭‌س۲۴‌م۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت معماری
کلارک ، راجر ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رسم فنی عمومی
<متقی پور= متقی پور>، احمد۱۳۲۶- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌م۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<متن هایی = متن هایی >برگزیده از مدرنیسم تا< پست مدرنیسم = پست مدرنیسم >
کهون ، لارنس ،۱۹۵۴- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۳۱/۲‬,‭‌ک۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد مهندسی فاکتورهای انسانی در منزل ( ارگونومی در منزل )
حاج فتحعلی ، عباس ؛  [بی جا] آوای نوین   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۶‬,‭‌ح۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه و معماری
دیباج ، موسی ، ۱۳۳۵ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۰۰‬,‭د۹‌ف۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معماری برای معلولان
سورنسن ، رابرت جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱/،۲۵۴۵‬,‭‌س۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر معماری
لی سرت ، جوزف ؛  تهران محیا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۹۰‬,‭‌ل۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معماری قدیم و جدید ژاپن :مجموعه مقاله های معماری و شهرسازی
جودت ، محمدرضا گردآورنده و مترجم ؛  تهران مهندسین مشاور محمدرضا جودت و همکاران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۵۵۵‬,‭‌ج۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9