کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ن‍اع‌(روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
ال‍ت‍ف‍ات‌( م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌)
م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
 
پدیدآور:
ک‍زازی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۲۷-
اس‍پ‍ن‍س‌، گ‍ری‌
س‍ج‍ودی‌، ف‍رزان‌، ۱۳۴۰-
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ف‍ردوس‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بیان
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ش۸‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیان و معانی
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ش۸‌ب۹۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زیباشناسی سخن پارسی
کزازی ، جلال الدین ،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر مرکز، کتاب ماد   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۶‬,‭‌ک۴ز۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم ؟
اسپنس ، گری ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۱‬,‭‌ف‍لا۵‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
التفات در شعر معاصر فارسی :رویکردی نشانه شناختی
سجودی ، فرزان ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۵۸‬,‭‌س۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک