کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
س‍ی‍اه‌م‍ن‍ص‍وری‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ه‍ن‍رور، اح‍م‍د
ش‍م‍س‌، ب‍ی‍ژن‌
س‍اروی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ح‍م‍ی‍دخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ج‍ل‍س‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌، ۱۳۴۸-
ی‍وس‍ف‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۵۲-
آی‍رس‌ج‍ی‌ آر، ف‍ران‍ک‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ک‍لاه‍دوز، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۹-
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
<ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر= ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ف‍ر>، م‍ح‍م‍د
<ح‍اج‍ی‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌= ح‍اج‍ی‌ج‍م‍ش‍ی‍دی‌>، ف‍رزی‍ن‌، ۱۳۲۰-
ت‍ه‍ران‍چ‍ی‌ ، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
<ک‍رای‍ه‌چ‍ی‍ان‌= ک‍رای‍ه‌ چ‍ی‍ان‌> ، اص‍غ‍ر
ش‍اه‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ی‍زل‍ف‌، آل‍ک‍س‍ان‍در ای‍وان‍ووی‍چ‌، ۱۹۶۵-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ارغ‍وان‍ی‌
م‍زام‍ی‍ر
پ‍ردازش‌گ‍ران‌
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌
دال‍ف‍ک‌
ن‍ص‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
آزاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ی‍ک‍ان‌
ح‍ف‍ی‍ظ ،م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ش‍م‍ال‌
ع‍ل‍وی‌
ن‍ش‍ر م‍رس‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍اج‌
ی‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و تشریح حل مسائل معادلات دیفرانسیل
سیاه منصوری ، جهانگیر ؛  تهران مزامیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌س۸۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی
<یعقوبی فر= یعقوبی فر>، محمد ؛  [تهران ] نشر مرسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۹‌م۶۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل ج .ف .سیمونز همراه با نمونه سئوالات امتحانی
حمیدخانی ، علیرضا ؛  تبریز نعمتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌س۹‌م۷۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی معادلات دیفرانسیل
هنرور، احمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‍ه۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
آیرس جی آر، فرانک ؛  تهران ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭آ۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی
کیزلف ، آلکساندر ایوانوویچ ، ۱۹۶۵- ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل شامل مطالب درسی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول ...
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
ساروی ، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران ،آمل حفیظ ،موسسه آموزش عالی شمال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌س۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل ، قابل استفاده برای کلیه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه
شاهرضایی ، محسن ؛  تهران موسسه انتشاراتی یکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل
یوسفی ، اسماعیل ،۱۳۵۲- ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ی۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در معادلات دیفرانسیل
مجلسی ، احمد ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
تهرانچی ، عبدالرضا ؛  تهران یکان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی
شمس ، بیژن ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
<کرایه چیان = کرایه چیان > ، اصغر ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۴‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<ریاضی = ریاضیات >مهندسی :آنالیز توابع مختلط، نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی
<حاجی جمشیدی = حاجی جمشیدی >، فرزین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ح۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
درس و< تست های = تستهای >تالیفی معادلات دیفرانسیل
معتقدی ، محمدصادق ، ۱۳۴۸- ؛  تهران کتابهای ارغوانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل : مجموعه کتابهای ارشد
کلاهدوز، علیرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۵۰۰,نمابر ناشر ;۶۶۹۷۳۵۰۰ انتشارات بین المللی گاج   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2