کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ ج‍زئ‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍اه‌م‍ن‍ص‍وری‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ه‍ن‍رور، اح‍م‍د
س‍ی‍م‍ون‍ز، ج‍رج‌
س‍اروی‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ح‍م‍ی‍دخ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اس‍ت‍ف‍ان‍س‌، ج‍ان‌
دان‍ش‍م‍ن‍د، ح‍ی‍در
ی‍وس‍ف‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۵۲-
آی‍رس‌ج‍ی‌ آر، ف‍ران‍ک‌
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
<ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ ف‍ر= ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ف‍ر>، م‍ح‍م‍د
پ‍ن‍س‍ی‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ ل‍ج‍ن‍در
س‍ان‍چ‍ز، دی‍وی‍د
ری‍ن‍وی‍ل‌،ارل‌ د، ۱۹۰۷-
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ش‍اه‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ک‍ی‍زل‍ف‌، آل‍ک‍س‍ان‍در ای‍وان‍ووی‍چ‌، ۱۹۶۵-
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍زام‍ی‍ر
پ‍ردازش‌گ‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ )
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌
دال‍ف‍ک‌
آزاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ی‍ک‍ان‌
ح‍ف‍ی‍ظ ،م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ش‍م‍ال‌
ع‍ل‍وی‌
ن‍ش‍ر م‍رس‍ا
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ دری‍ائ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی و نظریه پایداری
سانچز، دیوید ؛  مشهد آستان قدس رضوی . بنیاد فرهنگی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۲‌م۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و تبدیل های لاپلاس
دانشمند، حیدر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭د۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
پنسی ، لوئیس لجندر ؛  [مشهد]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌پ۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل پاره ای
استفانس ، جان ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه تهران )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۴‬,‭‌ف‍لا۵‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و تشریح حل مسائل معادلات دیفرانسیل
سیاه منصوری ، جهانگیر ؛  تهران مزامیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌س۸۵‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آنها
سیمونز، جرج ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌س۹‌م۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کتاب معادلات دیفرانسیل معمولی
<یعقوبی فر= یعقوبی فر>، محمد ؛  [تهران ] نشر مرسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌س۹‌م۶۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل ج .ف .سیمونز همراه با نمونه سئوالات امتحانی
حمیدخانی ، علیرضا ؛  تبریز نعمتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌س۹‌م۷۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل مقدماتی
رینویل ،ارل د، ۱۹۰۷- ؛  [تهران ] مجتمع دانشگاهی علوم دریائی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭ر۹‌م۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی
بویس ، ویلیام ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی معادلات دیفرانسیل
هنرور، احمد ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‍ه۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
آیرس جی آر، فرانک ؛  تهران ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭آ۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل معادلات دیفرانسیل
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل معمولی
کیزلف ، آلکساندر ایوانوویچ ، ۱۹۶۵- ؛  [تهران ] علوی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل شامل مطالب درسی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول ...
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
ساروی ، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران ،آمل حفیظ ،موسسه آموزش عالی شمال   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌س۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل ، قابل استفاده برای کلیه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه
شاهرضایی ، محسن ؛  تهران موسسه انتشاراتی یکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل
یوسفی ، اسماعیل ،۱۳۵۲- ؛  تهران پردازش گران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ی۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3