کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ در روان‍ک‍اوی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ --درم‍ان‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آم‍اری‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌ -- ف‍ن‌
م‍ش‍اوره‌ ه‍م‍ت‍ای‍ان‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌درم‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
اوت‍م‍ر، اک‍ه‍ارت‌۱۹۳۳-
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
م‍ای‍ک‍ل‍ز، راب‍رت‌، م‌- ۱۹۳۶
ب‍ی‍ک‍ر، آم‍ان‍دا
س‍ام‍رز -ف‍ل‍ن‍گ‍ن‌، ج‍ان‌
ک‍ارلات‌، دان‍ی‍ل‌ ج‌.، ۱۹۶۱ - م‌
<ن‍اس‍ب‍وم‌= ن‍وس‌ب‍ام‌>، آب‍راه‍ام‌ ام‌.، ۱۹۷۵ - م‌
م‍ی‍ل‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
م‍ن‍ی‍رپ‍ور، ن‍ادر، ۱۳۵۷-
م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌، پ‍روان‍ه‌، ۱۳۳۳-
ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د: ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ارج‍م‍ن‍د
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ی‍س‍اول‍ی‌
دان‍ژه‌
روزب‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
رش‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ش۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای < = VI.MSD دی اس ام فور>
اوتمر، اکهارت ۱۹۳۳- ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مفاهیم ، روش ها و حرفه
فیرس ، جری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول مصاحبه بالینی بر مبنای < = RT - VI - MSD دی اس ام فور تی آر>
اوتمر، اکهارت ۱۹۳۳- ؛  تهران کتاب ارجمند: نسل فردا   ، ۹۱-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی
سامرز -فلنگن ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌س۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی < ساختار یافته = ساختاریافته >برای < اختلال های = اختلالهای < >= RT-VI-MSDدی اس ام فور>
محمدخانی ، پروانه ، ۱۳۳۳- ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌م۳‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارتقاء سلامت روان دانشجویان :رویکرد اجتماع نگر و مشاوران همسال
منیرپور، نادر، ۱۳۵۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر شواهد علمی
میلر، پیتر ؛  تهران دانشگاه پیام نور، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌م۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی همراهی مشکلات روانی و مواد و الکل
بیکر، آماندا ؛  تهران دانشگاه پیام نور: ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی مصاحبه روانپزشکی
کارلات ، دانیل ج .، ۱۹۶۱ - م ؛  تهران کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ک۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<روان پزشکی = روانپزشکی >براساس روانکاوی
مایکلز، رابرت ، م - ۱۹۳۶ ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای معاینه تشخیصی بر اساس 5-MSD
<ناسبوم = نوس بام >، آبراهام ام .، ۱۹۷۵ - م ؛  تهران ارجمند   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ن۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک