کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
روان‌ درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍رس‌، ج‍ری‌
گ‍ودرزی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۳-
م‍وری‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز آر.، ۱۹۴۰ - م‌
م‍وس‍وی‌، اش‍رف‌ س‍ادات‌
 
ناشر:
آوای‌ ن‍ور
رش‍د
روان‌
م‍ه‍رک‍اوی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مفاهیم ، روش ها و حرفه
فیرس ، جری ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ف۹ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی :>نکات کاربردی
موسوی ، اشرف سادات ؛  تهران مهرکاویان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌م۸‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه بالینی پیشرفته به روش گام به گام
گودرزی ، محمدعلی ، ۱۳۴۳- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌گ۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه آغازین
موریسون ، جیمز آر.، ۱۹۴۰ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌م۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک