کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
پ‍ول‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم‍د
 
پدیدآور:
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر،۱۳۳۱-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍دی‍ری‍ت‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<سازمانهای = سازمان های >پولی و مالی < بین المللی = بین المللی >و ادغامهای اقتصادی منطقه ای
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پول و ارز و بانکداری
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۵‌پ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی :تحلیل کاربردی ، ارزشی از رفتار انسانی
مشبکی ، اصغر ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیمای سازمان :مروری بر اثر ارزشمند گرت مورگان درباره سازمان و استعاره های آن
مشبکی ، اصغر،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه مدیریت ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک