کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ش‍ارک‍ت‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ار
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا -- ای‍ران‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار -ای‍ران‌ -ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ --م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ش‍ارک‍ت‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍درس‍ه‌ه‍ا -م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌(اس‍لام‌)
ش‍وراه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
وح‍ی‍دم‍ه‍دی‌ن‍ی‍ا، ن‍ق‍ی‌
ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در
ه‍اش‍م‍ی‌، روی‍ا
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۲۸-
ص‍ادق‍ی‌ف‍رد، ن‍اص‍ر
آه‍ن‍گ‍ران‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۴۰-
م‍ی‍رک‍م‍ال‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۵-
ک‍ون‍دو، ی‍وش‍ی‍و، ۱۹۲۴ - م‌
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳-
ب‍ل‍چ‍ر، ج‍ان‌
راب‍ی‍ن‍ز ،اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌ ،۱۹۴۳-
دی‍وی‍س‌، ک‍ی‍ت‌،- ۱۹۱۸
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌،۱۹۳۹-
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۴۰-
ب‍ات‍م‍ان‍ق‍ل‍ی‍چ‌، ف‍ری‍ور
 
ناشر:
ام‍ی‍ن‌ آذی‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍اه‌ و م‍ا
اح‍رار ت‍ب‍ری‍ز
ف‍را
م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ده‍خ‍دا
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌،ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
م‍ی‍ر
ی‍س‍طرون‌
ج‍م‍ه‍وری‌(اس‍دی‌)
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍دی‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
راه‍گ‍ش‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی از طریق گروههای کنترل کیفی
امیران ، حیدر ؛  [تهران ] امین آذین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روابط انسانی در آموزشگاه
میرکمالی ، محمد،۱۳۲۵- ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۶‬,‭‌م۹ر۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع مدیریت بهره وری
بلچر، جان ؛  تهران کارآفرینان ،بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ایران . معاونت اقتصادی و برنامه ریزی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶‬,‭‌ب۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در شوراها
وحیدمهدی نیا، نقی ؛  تبریز احرار تبریز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۵‬,‭و۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"با نگرشی به روند جهانی سازی "
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظام روابط کار در سازمان
حقیقی ، محمدعلی ،۱۳۴۰- ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌ح۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی
صادقی فرد، ناصر ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌ص۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیات الهی
باتمانقلیچ ، فریور ؛  تهران جمهوری (اسدی )   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲/۶۷‬,‭‌ب۲آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت منابع انسانی
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عالی و توسعه پایدار :مجموعه مقالات همایش ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۳۸۳
همایش آموزش عالی و توسعه پایدار(۱۳۸۳ :تهران ) ؛  تهران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و انتشارات فرهنگ دهخدا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها
هاشمی ، رویا ؛  شیراز راهگشا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‍ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تواناسازی کارکنان
بلانچارد، کنت ،۱۹۳۹- ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ب۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توانمندسازی کارکنان
ابطحی ، حسین ؛  کرج موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی رفتار سازمانی
رابینز ،استیفن ،۱۹۴۳- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۹۰-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
رابینز ،استیفن ،۱۹۴۳- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( راهنمای عمل )
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( راهنمای عمل )
آرمسترانگ ، مایکل ،۱۹۲۸- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رفتار انسانی در کار( رفتار سازمانی )
دیویس ، کیت ،- ۱۹۱۸ ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭د۹ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظام پیشنهادها در< سازمان های = سازمان های >دولتی ایران
آهنگران ، جعفر، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشر ماه و ما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭آ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
انگیزه انسانی
کوندو، یوشیو، ۱۹۲۴ - م ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2