کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ئ‍وول‍ی‍ت‌ دول‍ت‌ -- ای‍ران‌
م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
وک‍ال‍ت‌ -- ش‍رح‌ وظائ‍ف‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ --)ف‍ران‍س‍ه‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌(ح‍ق‍وق‌ --)ف‍ران‍س‍ه‌
م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ ق‍رارداد
اض‍طرار( ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ --)ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
خ‍س‍ارت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ران‍ن‍دگ‍ی‌ --م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ن‍اش‍ی‌ از ح‍وادث‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ ه‍ش‍دار
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌--ای‍ران‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ پ‍ل‍ی‍س‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
خ‍وش‍روی‍ی‌ م‍ج‍د، م‍ه‍دی‌
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ش‍ع‍اری‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
م‍ح‍م‍ودص‍ال‍ح‍ی‌، ج‍ان‌ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۰-
ق‍اس‍م‌زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۹-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
<داودی‌ = داوودی‌ >، زه‍را
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ک‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ام‍ی‍ار، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۳-
ژوردن‌، پ‍ات‍ری‍س‌
غ‍م‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
زاه‍دی‌، ام‍ی‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ی‍ک‌، ع‍ب‍اس‌
<ع‍ب‍دی‌ پ‍ور = ع‍ب‍دی‌پ‍ور>، اب‍راه‍ی‍م‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍ؤت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۰۳-
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر گ‍ن‍دم‌
ان‍ت‍ش‍ار
ف‍روزش‌
م‍ج‍د
ن‍ش‍ر دوران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌،م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری
طباطبائی مؤتمنی ، منوچهر،۱۳۰۳- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آرای دادگاههای حقوقی
کامیار، محمدرضا،۱۳۴۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ک۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مسوولیت مدنی
قاسم زاده ، مرتضی ،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌ق۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مسئوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
غمامی ، مجید ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۸۴۰‬,‭‌غ۸‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بیمه
محمودصالحی ، جان علی ،۱۳۱۰- ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۲۴۱‬,‭‌م۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ . قانون مدنی جلداول -جلد دوم -جلد سوم با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌م۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :الزامهای خارج از قرارداد :ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، غصب و استیفا
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئوولیت مدنی
غمامی ، مجید ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌غ۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی وکیل دادگستری
قهرمانی ، نصرالله ؛  نشر گندم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۳۰۵‬,‭‌ق۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<مسوولیت = مسئولیت >مدنی ناشی از حوادث رانندگی
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌ک۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مسوولیت مدنی
ژوردن ، پاتریس ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭ژ۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رویه قضایی در زمینه < مسئولیت = مسیولیت >مدنی
ژوردن ، پاتریس ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭ژ۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی با آخرین اصلاحات بانضمام قانون مسئولیت مدنی
حسینی نیک ، عباس ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ح۵‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حسینی نیک ، عباس ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ح۵‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت مدنی مطلق در حقوق ایران و انگلستان
<داودی = داوودی >، زهرا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی
<عبدی پور = عبدی پور>، ابراهیم ؛  قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ،مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۸۵‬,‭‌ع۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<مسئولیت = مسوولیت >مدنی پلیس
شعاریان ، ابراهیم ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌ش۶‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
قراردادهای مربوط به < مسئولیت = مسوولیت >در معالجات پزشکی در حقوق ایران و فقه امامیه
خوشرویی مجد، مهدی ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۱،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش هشدار در رفع مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در کامن لا
زاهدی ، امیر ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۱۵،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2