کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍س‍ت‍ائ‍ی‌ --ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ائ‍ل‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --راه‍ن‍م‍ا
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌،۱۹۱۷-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز
م‍ح‍ج‍وب‌ م‍ق‍دس‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۴-
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ل‍ی‍ث‍رپ‌، ۱۹۱۷ - م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍وپ‍ردازان‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ : م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
ن‍ش‍ر آش‍ی‍ن‍ا
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌، ج‍وی‍ب‍ار
ج‍وی‍ب‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آزاده‌
پ‍ره‍ام‌
س‍پ‍اه‍ان‌
آی‍ی‍ژ، ن‍وپ‍ردازان‌
ن‍اق‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران آییژ، نوپردازان   ، ۱۳۷۸-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایستایی ( استاتیک )
مریام ، جیمز ؛  [تهران ] پرهام   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک مهندسی
مریام ، جیمز ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
متمم دینامیک مریام
محجوب مقدس ، سعید، ۱۳۳۴- ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل دینامیک مریام ، کرایگ
مریام ، جیمز ؛  تبریز نشر آشینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ،۱۹۱۷- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌ت۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک :مکانیک مهندسی
مریام ، جیمز ؛  مشهد نما: جهان فردا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴۱د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ،۱۹۱۷- ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر علوم دانشگاهی : متفکران   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل دینامیک
مریام ، جیمز ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌ت۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی < :ایستایی = ایستائی >
مریام ، جیمز ؛  تهران نشر آشینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی ... مریام ، کرایگ
تبریز نشر آشینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌م۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی دینامیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  اصفهان سپاهان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴د۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی - دینامیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران جویبار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌م۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک مهندسی : استاتیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران صفار، اشراقی ، جویبار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز لیثرپ ، ۱۹۱۷ - م ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌م۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2