کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -س‍اخ‍ت‍ار
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ن‍ظری‍ه‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ت‍واب‍ع‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍خ‍ت‍ل‍ط
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ارس‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا، اص‍طلاح‍ه‍ا و اش‍ت‍ب‍اه‍ه‍ا
غ‍زوات‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- طراح‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍وک‍ی‌، ف‍ردری‍ک‌،۱۹۲۳-
ت‍ی‍ش‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
س‍اون‍ی‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۲۹۷-
لان‍گ‍ه‌، اس‍ک‍ار
ری‍ت‍س‌، ج‍ان‌
واق‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر،۲۰۷-۱۳۰ ق‌
چ‍رچ‍ی‍ل‌، روئ‍ل‌ ون‍س‌، ۱۸۹۹-
م‍ال‍وی‍ن‍و، آل‍ب‍رت‌ پ‍ل‌
ه‍ری‍س‌، راب‍رت‌ ب‍ل‍ی‍ن‌
ف‍ری‍دم‍ن‌، آرت‍ور
ف‍ی‍ت‍س‌ ج‍رال‍د، آرت‍ور ی‍وج‍ی‍ن‌، ۱۹۰۹- ۱۹۷۸
ن‍ج‍ف‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ب‍ارت‍ی‌، ت‍ام‍س‌
ک‍ال‍ورت‌، ج‍ک‌ م‍اک‍س‍ول‌
ت‍وم‍اس‌، ج‍ورج‌ ب‍ری‍ن‍ت‍ن‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د،۱۹۱۶-
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌،
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده متون ادب فارسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصادسنجی
لانگه ، اسکار ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ل۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مغازی :تاریخ جنگهای پیامبر( ص )
واقدی ، محمد بن عمر،۲۰۷-۱۳۰ ق ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴/۴‬,‭و۲‌م۶۰۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
غلط ننویسیم :فرهنگ دشوارهای زبان فارسی
نجفی ، ابوالحسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۷۳‬,‭‌ن۳‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام :از آغاز تا نیمه نخست سده چهارم
شهیدی ، جعفر،۱۲۹۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ت۲‌ش۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دانش کامپیوتر
بارتی ، تامس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶‬,‭‌ب۲۵آ۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی سیستم برای کامپیوترهای شخصی [)CP(--پی .سی ].
تیشر، مایکل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۶‬,‭‌ت۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >شبکه ای = شبکه ای >
هریس ، رابرت بلین ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷-۷۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‍ه۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری الکتریکی
ساونی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکترونیک
مالوینو، آلبرت پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
کالورت ، جک ماکسول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی منطقی دستگاههای رقمی
فریدمن ، آرتور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۳‬,‭‍ه۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید،۱۹۱۶- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید،۱۹۱۶- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک :برای رشته های فنی
بیوکی ، فردریک ،۱۹۲۳- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۳‬,‭‌ب۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه الکترومغناطیس
ریتس ، جان ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶۷۰‬,‭ر۹‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
متغیرهای مختلط و کاربرد آنها
چرچیل ، روئل ونس ، ۱۸۹۹- ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌چ۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق
فیتس جرالد، آرتور یوجین ، ۱۹۰۹- ۱۹۷۸ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معماری سیستمهای کامپیوتری
مانو، موریس ، ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل انتگرال و< هندسه تحلیلی = ریاضی عمومی >
توماس ، جورج برینتن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴-۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ت۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9