کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌
زل‍زل‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ دوب‍ع‍دی‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
آج‍ره‍ای‌ م‍اس‍ه‌آه‍ک‍ی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ --آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
طرح‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ب‍ت‍ن‌
ب‍ت‍ون‌
س‍ق‍ف‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‍ه‌ای‌
ب‍ت‍ون‌ -- م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ --آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌
پ‍ی‌س‍ازی‌
س‍ق‍ف‌ ه‍ا -طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ -آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ت‍ون‌ -م‍ش‍خ‍ص‍ات‌
پ‍وس‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌، ک‍اوه‌
ت‍ائ‍ی‍دی‌، ک‍ام‍ب‍ی‍ز
ت‍اب‍ش‌ ،ح‍س‍ن‌
ف‍رش‍اد، ش‍ادپ‍ی‌
ن‍وری‌، زه‍را
اورچ‍اد، دن‍ی‍س‌ ف‍رن‍ک‌
ح‍س‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ب‍س‍ی‌، ج‍ورج‌ ادوارد
ش‍ف‍ای‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۰-
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌،۱۳۲۰-
ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آجرهای سیلیکات کلسیم ( ماسه آهکی )
بسی ، جورج ادوارد ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۲‬,‭‌ب۵آ۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فنی و اقتصادی :سقف های تیرچه بلوک -سقف های با دال بتون آرمه -سقفهای شیبدار با خرپای فلزی -سقف های قوسی استوانه ای
تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۴۱‬,‭‌ب۴۵۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله :متن پیشنهادی استاندارد ۲۸۰۰ برای تصویب دولت جمهوری اسلامی
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .کمیته دائمی بازنگری ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌م۴آ۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آئین نامه >طرح ساختمان ها در برابر زلزله ، شماره استاندارد۲۸۰۰
تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭آ۹۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انواع سیمان و خواص آنها
اورچاد، دنیس فرنک ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بهترین دانه بندی شن و ماسه جهت ساخت بتن
تائیدی ، کامبیز ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۴۱‬,‭‌ت۲۹‌ب۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بتن ریزی در هوای گرم
تابش ،حسن ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف‍لا۸۹‌ب۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سقفهای پیش ساخته بتنی و فرو سیمانی
فرشاد، مهدی ، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۵‬,‭‌پ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیهای سمینار آموزشی انواع بتن و دامنه کاربرد آن در ساخت مسکن ۵ تا ۷ آبان ۱۳۶۶
سمینار آموزشی انواع بتن و دامنه کاربرد آن در ساخت مسکن ( ۱۳۶۶ :تهران ) ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۶۵‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم پی لغزش برای محافظت ساختمان های کوچک در برابر زلزله
حسنی ، ابوالفضل ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌ح۵۹‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دوام فلزات و حفاظت عناصر فولادی در ساختمانها
تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۷‬,‭د۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه استاتیکی ساختمانهای دوبعدی
فرشاد، شادپی ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۱‬,‭‌ش۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی مواد و مصالح ساختمانی
شفایی ، سپیده ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۱‬,‭‌ش۶‌ک۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >عصبی مصنوعی در< بهینه سازی = بهینه سازی < >سازه ها= سازه ها>
علی ، کاوه ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۸‬,‭‌ک۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سقفهای پوسته ای بتنی
فرشاد، مهدی ،۱۳۲۰- ؛  [تهران ] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۱۶‬,‭‌ف۴‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مطالعات اولیه برای تولید مصالح ساختمانی
تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳/۶‬,‭‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه >طراحی < ساختمان ها= ساختمان ها >در برابر زلزله استاندارد۲۸۰۰-۸۴
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .کمیته دائمی بازنگری ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۸۴-۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭‌م۴آ۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انتظام و اصالت طرح حلقه واسطه بین طرح ، محاسبه و اجرای طرحهای ساختمانی
قالیبافیان ، مهدی ؛  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ؛ استاندارد ۸۴- ۲۸۰۰
تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4