کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
ب‍ه‍ره‌وری‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- اص‍ول‌
 
پدیدآور:
<رض‍ای‍ی‌ ن‍ژاد= رض‍ای‍ی‌ن‍ژاد>، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،- ۱۳۱۹
راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌= اس‍ت‍ی‍ون‌>،- ۱۹۴۳
ه‍ن‍ل‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍اش‍ف‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
ل‍ی‍دی‌، پ‍ل‌
روی‍ای‍ی‌، رم‍ض‍ان‍ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌(ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌)، م‍ه‍دی‌
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍اس‍ب‍ی‌ ،< ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌= ع‍ب‍دال‍ه‌>
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌،واح‍د روده‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی مدیریت
جاسبی ،< عبدالله = عبداله > ؛  تهران مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ، مدیریت و اقتصادی کاربردی
کاشف بهرامی ، فرهنگ ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۳)
شعبانی ، علی ؛  رودهن مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد رودهن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ش۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای راهنمایی و مشاوره
حسینی (بیرجندی )، مهدی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۷/۵‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۱
رویایی ، رمضانعلی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
گذری بر نظریه < مجموعه ها= مجموعه ها>
هنل ، جیمز ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭‍ه۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحقیق کاربردی " برنامه ریزی و طراحی "
لیدی ، پل ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ل۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی رفتار سازمانی
رابینز،< استیفن = استیون >،- ۱۹۴۳ ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۲‌م۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < بهره وری = بهره وری ( >تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازار جهانی " بازاریابی < بین المللی = بین المللی ">
<رضایی نژاد= رضایی نژاد>، عبدالرضا،- ۱۳۱۹ ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭ر۶‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک