کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
گ‍زارش‍ن‍وی‍س‍ی‌
اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- آس‍ی‍ا
 
پدیدآور:
آوس‍ت‍ی‍ن‌، درک‌
رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
ه‍ال‌ ج‍ودی‍ت‌، وی‍دال‌
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د ن‍ق‍ی‌،گ‍رد آورن‍ده‌
ی‍ون‍س‍ک‍و
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی فرهنگهای دو زبانه و چندزبانه فارسی
رحمت اللهی ، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۰۴‬,‭و۲ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه :بررسی کلی نیازها و پیشنهادها
یونسکو ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۵‬,‭آ۵‌ی۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه و گسترش اصطلاحنامه یکزبانه
آوستین ، درک ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭آ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<واژه نامه = واژه نامه >کتابداری ( انگلیسی -فارسی )
مهدوی ، محمد نقی ،گرد آورنده ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول گزارشنویسی :راهنمای نوشتن گزارشهای علمی و اداری
هال جودیت ، ویدال ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک