کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌--پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر --م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
زم‍ان‍ب‍ن‍دی‌ ت‍ول‍ی‍د -- ن‍رم‌اف‍زار
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌--ژاپ‍ن‌--ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍ک‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍ری‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ادپ‍ا،اس‌.ار.
ح‍س‍ی‍ن‌ خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ک‍وث‍ر، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۵-
ص‍ادق‍ی‌ف‍رد، ن‍اص‍ر
ع‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۵-
خ‍ان‌م‍خ‍ت‍اری‌، ب‍ه‍رام‌
اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍ورش‍م‍س‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۹ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍رخ‍ه‌، ووت‍ر وان‌ دن‌
ن‍ب‍ی‌پ‍ور،م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۷ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رض‍وی‌، م‍ه‍دی‌
ت‍ف‍ق‍دی‌ ج‍ام‍ی‌، اح‍م‍د
اول‍وه‌، ن‍ی‍ل‍س‌ - ی‍وران‌،۱۹۴۷ - م‌
ح‍س‍ی‍ن‌خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ک‍وث‍ر
پ‍ورش‍م‍س‌،م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۹ -،گ‍رد آورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ع‍ل‍وی‌، ف‍رش‍ی‍د
ف‍ارس‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ت‍س‍وچ‍ی‍ا، ک‍ازوئ‍و،۱۹۴۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ش‍ی‍وه‌ ، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ادغام < سیستم های = سیستمهای >مدیریت :کیفیت ، محیط زیست ،ایمنی و بهداشت شغلی
علوی ، فرشید ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ع۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی < = arevamirP پریماورا>
عافی ، محمدرضا،۱۳۵۵- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۵‬,‭‌ع۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت کار با کامپیوتر
نبی پور،مسعود،۱۳۳۷ -،گردآورنده و مترجم ؛  نیشابور ، تهران نشر شیوه ، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۵‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مشارکتی
صادقی فرد، ناصر ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌ص۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای مدیریت کیفیت جهت تامین کنندگان مواد و قطعات برای صنایع خودروسازی 2002:94961 ST/OSI در انطباق با الزامات اختصاصی برای بکار گیری استاندارد بین المللی 0002:1009 OSI
پورشمس ، محمدرضا،۱۳۵۹ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌پ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فعالیت های سوپر =]S5پنج اس ]در سازمان
تسوچیا، کازوئو،۱۹۴۳- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چرا حلقه های کیفیت ؟
ادپا،اس .ار. ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌ف‍لا۴‌چ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و یا مدیریت زیست محیطی منطبق باالزامات استاندارد بین المللی 2002:11091 OSI
پورشمس ،محمدرضا،۱۳۵۹ -،گرد آورنده و مترجم ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌پ۹۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون < مستند سازی = مستندسازی >بر مبنای 1002:31001 RT/OSl همراه بااصول کیفیت ، مستثنی ساختن و رویکرد فرایندی
تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع برنامه نویسی =[ cisaB lausiV ویژوال بیسیک ]؛ ارتباط ویژوال بیسیک با بانکهای اطلاعاتی
تفقدی جامی ، احمد ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلاس جهانی سازمان ها و مدیریت کیفیت جامع
فارسیجانی ، حسن ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ف۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر تحقیق در عملیات
رضوی ، مهدی ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭ر۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زنجیره تامین و اینترنت ylppus B2B &)MCS( tnemeganam niahc
احمدی ، حسین ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۵‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر با :اندیشیدن قبل از انجام دادن gnitca netfo gnikniht htiw tnemeganam egnahC
خان مختاری ، بهرام ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌خ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت - رضایت مشتری ؛ راهنماییهایی برای رسیدگی به شکایات بر مبنای استاندارد بین المللی 4002:20001 OSI
تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۴۱۵/۵‬,‭‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تعالی سازمان
جلوداری ممقانی ، بهرام ،۱۳۴۵- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۲/۱۵‬,‭‌ج۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت پروژه استاندارد< = 3002-60001 OSI SB بی اس ایزو۱۰۰۰۶-۲۰۰۳ > به انضمام فصل ۸ استاندارد < = 4002-KOBMP پی ام بی .ا.کی - ۲۰۰۴>
حسین خانی ، علی کوثر ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریح عناصر و الزامات مدیریت فرایند آموزش ، استاندارد بین المللی 4002-2AWI
برخه ، ووتر وان دن ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ب۴‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کیفیت پروژه استاندارد< = 3002 :60001 OSI SBبی .اس .ایزو ۱۰۰۶: ۲۰۰۳ >به انضمام فصل ۸ استاندارد< = 4002 - KOBMPپی .ام .بی .ا .کی - ۲۰۰۴>
حسین خانی ، علی کوثر، گردآورنده و مترجم ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کارت امتیازی متوازن
اولوه ، نیلس - یوران ،۱۹۴۷ - م ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2