کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌( اس‍لام‌)
ح‍س‍اب‍داری‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ارپ‍ردازی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ای‍ران‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍اوخ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ای‍ران‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ - )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
پ‍ارک‍ر، ل‍ی‌ دی‍وی‍د
داش‍گ‍رزاده‌ ، خ‍داب‍خ‍ش‌
<ن‍ق‍ی‌ پ‍ورف‍ر= ن‍ق‍ی‌ پ‍ور ف‍ر>، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
س‍م‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
ص‍ادق‍پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۱۶-
ع‍ل‍وی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۱۵-
ه‍اروی‌ ، دون‍ال‍د اف‌
ف‍رن‍چ‌، درک‌
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
ب‍ی‍ان‌ ، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
ه‍ی‍چ‍ی‍ن‍ز،درک‌.ک‍ی‌
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
چ‍رچ‍م‍ن‌، چ‍ارل‍ز وس‍ت‌، ۱۹۱۳-
دولان‌، ش‍ی‍م‍ون‌ ال‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، پ‍وره‍ن‍گ‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<آئین = آیین >مدیریت : مجموعه درسهایی برای رهبران و مدیران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی :آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صفار، محمدجواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ص۶‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت اسلامی و< الگوهای = الگو های >آن ( ۱)
<نقی پورفر= نقی پور فر>، ولی الله ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴/۹‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۶‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بهبود روشها و حیطه عملکرد آن
داشگرزاده ، خدابخش ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭د۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد تجربی به توسعه سازمان ( مدیریت تحول )
هاروی ، دونالد اف ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸‬,‭‍ه۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد اندیشه سیستمی
هیچینز،درک .کی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ط۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت ( توصیفی )انگلیسی - فارسی شامل واژگان :اداره ی امور دولتی ، مدیریت بازرگانی ،...
فرنچ ، درک ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ف۴‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
دولان ، شیمون ال ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سازمان ، مدیریت و علم مدیریت
صادقپور، ابوالفضل ، ۱۳۱۶- ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ص۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برنامه های آموزش کوتاه مدت مدیریت ، کارشناسی ، فنون اداری و عمومی (توجیهی )بدوخدمت :نیمه دوم سال ۱۳۷۳
مرکز آموزش مدیریت دولتی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۵۴۵‌م۴،‌ب۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برنامه های آموزش کوتاه مدت مدیریت ، کارشناسی ، فنون اداری و عمومی (توجیهی )بدوخدمت :نیمه دوم سال ۱۳۷۳
مرکز آموزش مدیریت دولتی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۵۴۵‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با برنامه های آموزش کوتاه مدت مدیریت ، کارشناسی ، فنون اداری و عمومی (توجیهی )بدوخدمت :نیمه اول سال ۱۳۷۴
مرکز آموزش مدیریت دولتی ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭‌ی۵۴۵‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه سیستمها
چرچمن ، چارلز وست ، ۱۹۱۳- ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌چ۴‌ن۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول کارپردازی و انبارداری در موسسات دولتی
امیرشاهی ، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شهرداری و مدیریت امور مالی شهرداری های ایران
بهرامی ، پورهنگ ؛  [تهران ] مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۷۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی مدیریت :برای مدیران اجرایی ، مدیران میانی ...
علوی ، مصطفی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ع۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و منابع انسانی
پارکر، لی دیوید ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌پ۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها در ایران ( شرکتهای سهامی ، غیرسهامی و تولیدی )
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴‌س۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دولتی
سمیعی ، عبدالمحمد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌س۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی عملکرد افراد
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3