کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ای‍ران‌
ب‍ی‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
وی‍ت‍زم‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد شراکتی ( غلبه بر رکود تورمی )
ویتزمن ، مارتین ؛  [تهران ] مرکز آموزش بانکداری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۱۰‬,‭و۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی داخلی -۲( تخصیص منابع )
تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز آموزش بانکداری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۲۷۰/۲‬,‭آ۶‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک