کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
س‍ل‍م‍ون‌، گ‍وردون‌
ه‍ال‍پ‍رن‌، آل‍وی‍ن‌
ک‍م‍ن‍ت‍ا، ی‍ان‌
ش‍ی‍م‍ز، ای‍روی‍ن‍گ‌ اچ‌.
 
ناشر:
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالپرن ، آلوین ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<ماشینهای = ماشین های >الکتریکی
سلمون ، گوردون ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
شیمز، ایروینگ اچ . ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ش۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصادسنجی
کمنتا، یان ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۷۴‬,‭‌ک۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک