کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍زآم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ج‍ل‍وداری‌ م‍م‍ق‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۵-
 
ناشر:
م‍رک‍زآم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی بهبود مستمر فرآیندها
جلوداری ممقانی ، بهرام ،۱۳۴۵- ؛  تهران مرکزآموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ج۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک