کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رواری‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اداری‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌۱۴
اوس‍ت‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ پ‍رت‍غ‍ال‍ی‌ --ق‍رن‌۲۰ م‌.
ک‍ودک‍ان‌ - س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌-اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ر ه‍ا-ل‍طی‍ف‍ه‌، ه‍ج‍و و طن‍ز
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
اوس‍ت‍ا .ف‍ارس‍ی‌
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا ، م‍ن‍ص‍ور
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌
ه‍ی‍وز، اوئ‍ن‌
گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۴۶-
م‍وره‍د، گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌
س‍ی‍گ‍ل‍ر،آوا
داد، س‍ی‍م‍ا
<اخ‍وان‌ث‍ال‍ث‌ = اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌>، م‍ه‍دی‌،۱۳۰۷-۱۳۶۹
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۲-
ب‍ی‍رس‌ ، ام‍ب‍روز
ص‍لاح‍ی‌، ع‍م‍ران‌
غ‍ی‍اث‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌،۱۳۱۱-
<اخ‍وان‌ث‍ال‍ث‌ = اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌>، م‍ه‍دی‌،۱۳۶۹-۱۳۰۷
آش‍وری‌، داری‍وش‌،۱۳۱۷-
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌،۱۳۴۵-۱۳۱۳
س‍ارام‍اگ‍و، ژوزه‌،۱۹۲۲-
ب‍راک‍ت‌، اس‍ک‍ار گ‍روس‌، ۱۹۲۳-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍اران‌ م‍رواری‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رواری‍د
م‍رواری‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا ، منصور ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دولتی نوین :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها
هیوز، اوئن ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا، منصور، ۱۳۱۲- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اوستا :کهن ترین سرودها و متنهای ایرانی
اوستا .فارسی ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۱۵۱۵/۲‬,‭‌ف۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سیاسی :شامل مکتبها، اصطلاحها، مهمترین سازمانهای بین المللی ، حزبها[ و ]مهمترین پیمانها
آشوری ، داریوش ،۱۳۱۷- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭JA‬,‭۶۴‬,‭آ۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات ادبی :واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپائی به شیوه تطبیقی و توضیحی
داد، سیما ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۴/۵‬,‭د۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تئاتر جهان
براکت ، اسکار گروس ، ۱۹۲۳- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۱‬,‭‌ب۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
مورهد، گریفین ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۸ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم :مجموعه شعر
اخوان ثالث ، مهدی ، ۱۳۰۷- ۱۳۶۹ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آخر شاهنامه :مجموعه شعر
<اخوان ثالث = اخوان ثالث >، مهدی ،۱۳۶۹-۱۳۰۷ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ف‍لا۳آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زمستان :مجموعه شعر
اخوان ثالث ، مهدی ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ف‍لا۳ز۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با کودکم رفتار کنم ؟
گاربر، استیون ، ۱۹۴۶- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌گ۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها چه بگوئیم
سیگلر،آوا ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۷۲‬,‭‌س۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
فرخزاد، فروغ ،۱۳۴۵-۱۳۱۳ ؛  تهران انتشارات مروارید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۰‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ دانشجو فرانسه - فارسی =nasreP - siacnarF tnaidute'D eriannoitciD
غیاثی ، محمدتقی ،۱۳۱۱- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌غ۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
مورهد، گریفین ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۸ر۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزینه اشعار طنزآمیز
صلاحی ، عمران ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۴‬,‭‌ص۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیطان
بیرس ، امبروز ؛  تهران انتشاران مروارید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۱۴۶۶‬,‭‌ب۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آخر شاهنامه :مجموعه شعر
<اخوان ثالث = اخوان ثالث >، مهدی ،۱۳۰۷-۱۳۶۹ ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ف‍لا۳آ۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کوری
ساراماگو، ژوزه ،۱۹۲۲- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌س۲‌ک۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2