کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رن‍دی‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ظام‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
پ‍س‍ت‌ م‍درن‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ --پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍گ‍رش‌ دی‍ن‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
ک‍ارک‍ن‍ان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ش‍رک‍ت‍ه‍ا --ح‍س‍اب‍داری‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ن‍ه‍ا، پ‍ی‌ .س‍ی‌.
ش‍ی‍خ‍اون‍دی‌، داور،۱۳۱۲-
<ص‍ال‍ح‍ی‌ف‍رد= ص‍ال‍ح‍ی‌ ف‍رد>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۳-
اس‍ت‍راه‍ان‌، ب‍رادل‍ی‌ ج‍ی‌.
چ‍ارل‍ز ج‍ن‍ک‍ز
م‍رادی‌ ، م‍ه‍دی‌
ک‍ار، آل‍ن‌،۱۹۵۷-م‌
گ‍وری‍ن‌، س‍وزان‌
اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د، ۱۳۵۴-
ح‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌
ودی‍ع‍ی‌ ن‍وق‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۴-
 
ناشر:
م‍رن‍دی‍ز: ن‍ی‌ن‍گ‍ار
م‍رن‍دی‍ز
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌. ؛ م‍ش‍ه‍د، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رن‍دی‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی انحرافات :مسائل جامعوی
شیخاوندی ، داور،۱۳۱۲- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ش۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها
ودیعی نوقابی ، محمدحسین ،۱۳۴۴- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭و۴‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی ( >مفاهیم ، فرآیندها و تمریناتی برای < زوج درمانی = زوج درمانی )>
کار، آلن ،۱۹۵۷-م ؛  مشهد مرندیز: نی نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ک۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
ابوالحسن تنهایی ، حسین ؛  تهران مرندیز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ف‍لا۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ۲
مرادی ، مهدی ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌م۴‌ص۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طرح < پرسش نامه = پرسشنامه >و سنجش نگرش دینی
استراهان ، برادلی جی . ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BR‬,‭۱۲۱/۲‬,‭‌ف‍لا۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری شرکتها، مطابق با استانداردهای حسابداری ایران
ودیعی نوقابی ، محمدحسین ،۱۳۴۴- ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭و۴‌ش۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری روستایی ( مبانی < برنامه ریزی = برنامه ریزی >و< طرح های = طرح های >ساختاری )
<صالحی فرد= صالحی فرد>، محمد، ۱۳۵۳- ؛  تهران انتشارات مرندیز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ص۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری جهانی ، گردشگری و< طبیعت گردی = طبیعت گردی >پایدار ضوابط اخلاقی اساسنامه < خطمشی = خط مشی >و قطعنامه ها
سینها، پی .سی . ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرخاشگری ، یا، زورگویی در کودکان و نوجوانان
گورین ، سوزان ؛  مشهد مرندیز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌گ۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیسم چیست ؟
چارلز جنکز ؛  مرندیز   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۳۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی
حین ابوالحسن تنهایی ؛  مرندیز   ،
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۴۳۵‬,‭د۹ ‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
توسعه استراتژیک منابع انسانی
تهران انتشارات مرندیز   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معماری سازمانی
یعقوبی ، نورمحمد، ۱۳۵۴- ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان . ؛ مشهد، انتشارات مرندیز   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۶‌ی۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک