کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- ت‍اری‍خ‌
ل‍وئ‍ی‌ چ‍ه‍ارده‍م‌ -، ش‍اه‌ ف‍ران‍س‍ه‌ -،۱۶۳۸-۱۷۱۵ م‌
ه‍ن‍ر -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍رزب‍ان‌، پ‍روی‍ز، ۱۲۹۶-
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ی‍م‍ز،
ف‍ل‍دم‍ن‌، ادم‍ون‍د ب‍رک‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه تاریخ هنر
مرزبان ، پرویز، ۱۲۹۶- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۵۳۰۰‬,‭‌م۴‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تنوع تجارب تجسمی
فلدمن ، ادموند برک ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۱‬,‭‌ف۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن .عصر لویی چهاردهم
دورانت ، ویلیام جیمز، ؛  تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۵۳‬,‭د۹‌ت۸۲ .‌ج‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک