کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ذاک‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
م‍ذاک‍رات‌ ت‍ج‍اری‌ -ف‍ن‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍رخ‍ورد(روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --)م‍دی‍ری‍ت‌
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
م‍ذاک‍رات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ، ت‍اث‍ی‍ر ، م‍ذاک‍ره‌ ، ک‍س‍ب‌ و ک‍ار ، ش‍رک‍ت‌ ه‍ن‍ک‍ل‌ ای‍ران‌
م‍ذاک‍ره‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
خ‍ری‍د --م‍دی‍ری‍ت‌
واردات‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ان‍ب‍ارداری‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‍ت‌، ک‍ی‍ت‌
<دع‍ائ‍ی‌= دع‍ای‍ی‌ >، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
<س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،- ۱۳۳۵
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ب‍خ‍ش‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۶-
م‍ک‌ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌
<ه‍اری‍س‌= ه‍ری‍س‌>، چ‍ارل‍ز ادی‍س‍ون‌
ن‍ب‍ی‌ ل‍و، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۵-
م‍ت‍ی‍ن‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۴۸-
ه‍اش‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۵-
<ک‍ی‍ن‍ک‍ی‌= ک‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌>، آن‍ج‍ل‍و
ب‍اگ‍ل‍ی‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ف‍ی‍ش‍ر، راج‍ر
ف‍رج‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
طال‍ق‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۲۸-
ش‍رم‍ره‍ورن‌، ج‍ان‌ آر
ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، م‍ی‍لاد، ۱۳۷۰-
ح‍ی‍دری‌، م‍ری‍م‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍اک‍و
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
س‍م‍ت‌
ت‍رم‍ه‌
م‍رس‍ل‌
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
اق‍ت‍ص‍اد ف‍ردا
ب‍ی‍ان‌ ه‍دای‍ت‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آدی‍ن‍ه‌
م‍دی‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فنون مذاکرات تجاری ( راهنمای کاربردی )
<هاریس = هریس >، چارلز ادیسون ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۶‬,‭‍ه۴‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون مذاکره
فیشر، راجر ؛  [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >کاربردی خرید( مدیریت سفارشات خارجی )
فرجی ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ف۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و رفتار سازمانی
شرمرهورن ، جان آر ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ش۳۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
مک کورمک ، مارک ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۷‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ( مفاهیم ، نظریه ها و کاربردها)
<کینکی = کینیکی >، آنجلو ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض و مذاکره ( مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته )
رضائیان ، علی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۲‬,‭ر۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >خرید، مدیریت انبارداری و توزیع
<دعائی = دعایی >، حبیب الله ؛  مشهد بیان هدایت نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭د۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و فنون مذاکره
فیشر، راجر ؛  [تهران ] سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مذاکره
باگلی ، فیلیپ ؛  تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ب۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فازی ( ایده های تطبیقی و عملی در کار)
گرینت ، کیت ؛  تهران علوم نوین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۹‬,‭‌گ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خرید و سفارشات خارجی ( زنجیره تامین و تدارک کالاهای خارجی )
بخشی ، لطفعلی ،۱۳۲۶- ؛  تهران اقتصاد فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ب۲‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار موفق
هاشمی ، حمید، ۱۳۴۵- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ک۲‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تطبیقی ( نگرش < بین المللی = بین المللی )>
طالقانی ، غلامرضا، ۱۳۲۸- ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭ط۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
<سید جوادین = سیدجوادین >، رضا،- ۱۳۳۵ ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
هنر گفتگو و مذاکره (هفت درس و هفتاد راهکار از نویسندگان بزرگ )
متین ، منصور، ۱۳۴۸- ؛  تهران مرسل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۹۳‬,‭‌م۲‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر فرهنگ بر مذاکرات < بین المللی = بین المللی >کسب و کار در شرکت هنکل ایران
حیدری ، مریم ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۶۰،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<مهارت های = مهارتهای >نرم مدیریت پروژه
کرمانشاهی ، میلاد، ۱۳۷۰- ؛  تهران آدینه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌ک۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مهارت ها و قوانین کسب و کار (دانشگاه جامع علمی کاربردی )
نبی لو، حمید، ۱۳۵۵- ؛  تهران ساکو   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۵۱‬,‭‌ن۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک