کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ --ای‍ران‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ارآم‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ه‍ای‌ خ‍ب‍رگ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ن‍وآوری‌ ب‍ازم‌
م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ان‍س‍ف‌، اچ‌.ای‍گ‍ور
دف‍ت‌، ری‍چ‍ارد ال‌
ب‍ره‍ان‍ی‌،< ب‍ه‍ا ال‍دی‍ن‌= ب‍ه‍اال‍دی‍ن‌>
ن‍ج‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۱-
<ص‍راف‍ی‌ زاده‌= ص‍راف‍ی‌زاده‌>، اص‍غ‍ر، ۱۳۳۰-
ح‍س‍ن‌ آب‍ادی‌، پ‍ری‍س‍ا
ب‍ره‍ان‍ی‌، ب‍ه‍اال‍دی‍ن‌
م‍وره‍د، گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌
راب‍ی‍ن‍ز،< اس‍ت‍ی‍ون‌= اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌>، ۱۹۴۳-
ن‍ص‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ت‍ق‍وی‌، ع‍ادل‌، ۱۳۵۹-
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
زی‍گ‍ن‌ ف‍وس‌، ج‍ی‍م‍ز
ح‍دادی‌ اص‍ل‌، وح‍ی‍د
<م‍ی‍رآب‍ی‌= م‍ی‍راب‍ی‌>، وح‍ی‍درض‍ا،۱۳۳۹-
<دی‍ب‍ائ‍ی‌= دی‍ب‍ای‍ی‌>، دان‍ا
 
ناشر:
آری‍ا پ‍ی‍ام‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ص‍ف‍ار
ت‍رم‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ خ‍ورش‍ی‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ی‍ر
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ب‍رآی‍ن‍د پ‍وی‍ش‌
م‍رواری‍د
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
استقرار مدیریت استراتژیک
انسف ، اچ .ایگور ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان ( ساختار، طراحی و کاربردها)
رابینز،< استیون = استیفن >، ۱۹۴۳- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"با نگرشی به روند جهانی سازی "
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانشگاههای مجازی و مراکز آموزش الکترونیکی
نصیری ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۹۵/۷‬,‭‌ن۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ( مبانی و استراتژی )
<میرآبی = میرابی >، وحیدرضا،۱۳۳۹- ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تئوری و طراحی سازمان
دفت ، ریچارد ال ؛  تهران دفتر پژوهش های فرهنگی   ، ۱۳۷۸-۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سازمان < یاد دهنده = یاددهنده :>الگویی برای رهبری دانشگاه امروز
اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸۲‬,‭‌س۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رفتار سازمانی
مورهد، گریفین ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۸ر۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی نو به مبانی مدیریت صنعتی
حدادی اصل ، وحید ؛  تهران آریا پیام   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ح۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با سازمان کار و مدیریت دولت جمهوری اسلامی ایران
برهانی ، بهاالدین ؛  تهران موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۱‬,‭‌ب۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مسائل سازمان و مدیریت ( با رویکرد مشاوره و سیستم ها)
زیگن فوس ، جیمز ؛  اصفهان نقش خورشید   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ز۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت دولتی ( ۱و۲ : ) با بهره گیری از علوم اداری -اجتماعی -سیاسی
برهانی ،< بها الدین = بهاالدین > ؛  تهران برآیند پویش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۸‬,‭‌ب۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین < توانمندسازهای = توانمندسازی های >مدیریت دانش ، چرخه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
ابراهیمی ، فاطمه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۸۳،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در ایجاد و< پیاده سازی = پیاده سازی >انجمن های خبرگی در حوزه مدیریت حمل و نقل شهری شهرداری تهران
<دیبائی = دیبایی >، دانا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۰۸،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی آمادگی بکارگیری رویکرد نوآوری باز در محصولات پیچیده در شرکت های سازنده هواپیما و قطعات هواپیما در ایران
حسن آبادی ، پریسا ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۲۳،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌س۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت
نجف بیگی ، رضا، ۱۳۱۱- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ن۳‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سازمان های متناسب با عصر اطلاعات
<صرافی زاده = صرافی زاده >، اصغر، ۱۳۳۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ص۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
الفبای مدیریت
تقوی ، عادل ، ۱۳۵۹- ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2