کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ دول‍ت‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ه‍ره‌وری‌
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
س‍اع‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
غ‍لام‍ی‌ اص‍طه‍ب‍ان‍ات‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۵-
دولان‌، ش‍ی‍م‍ون‌ ال‌
 
ناشر:
وی‍رای‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ت‍رم‍ه‌
س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
زم‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری ،(تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی
دولان ، شیمون ال ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷-۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >
ابطحی ، حسین ، ۱۳۱۵- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سازمان ، مهندسی فروش و مدیریت پروژه
غلامی اصطهباناتی ، غلامعلی ؛  تهران زمان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌غ۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < بهره وری = بهره وری >نیروی انسانی در بخش دولتی
تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۶۹۲،آدرس ناشر :تهران -خ انقلاب -خ ۱۲ فروردین -پ ۲۹۰ ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >مدیریت
ساعتچی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک