کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۲۷-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
رن‍ج‍ب‍ران‌، ه‍ادی‌، ۱۳۴۷-
پ‍ورب‍ش‍اش‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۵۵-
ن‍ع‍م‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶-
ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
<ع‍ال‍م‌ت‍ب‍ری‍ز= ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز>، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
ص‍ال‍ح‍ی‌ص‍دق‍ی‍ان‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۴-
<ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور>، آرش‌، ۱۳۵۸-
 
ناشر:
ن‍گ‍ار ن‍ور
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌:ن‍ش‍ر ه‍س‍ت‍ان‌
ص‍ف‍ار
ح‍س‍اب‍داران‌ ام‍روز
: ف‍ران‍م‍ا
ه‍س‍ت‍ان‌
اث‍ب‍ات‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از: گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر فرناز: گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت :همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۴۴- ؛  تهران نشر هوای تازه :نشر هستان   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱:)ریاضیات پایه
پوربشاش ، حسین ،۱۳۵۵- ؛  تهران حسابداران امروز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌پ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۲)
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲ ) همراه با سوالات کنکور کارشناسی ارشد
صالحی صدقیانی ، جمشید،۱۳۲۷- ؛  تهران هستان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ص۲ر۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ( ۱و۲( ) ریاضیات پایه و کاربردی )
<عالم تبریز= عالم تبریز>، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ع۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت بر اساس کتاب لیدا فرخو
<حسین پور= حسین پور>، آرش ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :, 90414966نمابر ناشر ;, 80714966آدرس ناشر :تهران ، خیابان آزادی ، ابتدای رودکی جنوبی ، کوچه رامسر، پلاک 1 طبقه سوم : فرانما   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات ، کاربرد آن در مدیریت و حسابداری
رنجبران ، هادی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۰۸۵۷۰،آدرس ناشر :خ کارگر شمالی خ مشعلی پلاک 62 واحد 2 اثبات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭ر۹‌ک۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
عالم تبریز، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷/۲‬,‭‌ع۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسایل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ۲ به همراه مجموعه سوالات آمادگی کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی
نعمتی ، علی ، ۱۳۴۶- ؛  تهران نگار نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک