کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -- ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -- دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍رژی‌ -- ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‌ ه‍ا
ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
<ب‍اد آور= ب‍ادآور >ن‍ه‍ن‍دی‌، ی‍ون‍س‌
ش‍ی‍اوو-ک‍ام‍پ‍و، س‍ال‍وات‍ور
<ب‍زرگ‌ اص‍ل‌= ب‍زرگ‌اص‍ل‌>، م‍وس‍ی‌،۱۳۴۸-
ارج‍م‍ن‍دی‌ ،ح‍م‍ی‍درض‍ا
ع‍ل‍وی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۱۵-
ان‍ج‍م‍ن‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا .ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ان‍رژی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ت‍رم‍ه‌
م‍ع‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، واح‍د ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی مدیریت
تهران سازمان مدیریت صنعتی ، واحد تحقیق و توسعه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل داخلی :چارچوب < یکپارچه = منسجم >
تهران ] سازمان حسابرسی ، کمیته حسابرسی عملیاتی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی عملیاتی :گزارش کمیته حسابرسی عملیاتی و مدیریت انجمن حسابداران رسمی آمریکا
انجمن حسابداران رسمی آمریکا .کمیته حسابرسی عملیاتی و مدیریت ؛  ض [تهران ] سازمان حسابرسی ، کمیته حسابرسی عملیاتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی مدیریت :برای مدیران اجرایی ، مدیران میانی ...
علوی ، مصطفی ، ۱۳۱۵- ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ع۸‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ریسک حسابرسی ( تکنولوژی جدید)
ارجمندی ،حمیدرضا ؛  تهران معین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹۵‬,‭‌ف‍لا۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۱)
<بزرگ اصل = بزرگ اصل >، موسی ،۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل حسابرسی ( بخشهای تجدیدنظرشده با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی )
سازمان حسابرسی ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌س۲د۱۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۱)
<باد آور= بادآور >نهندی ، یونس ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مدیریت تدوین استانداردها   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۴‌ح۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < هزینه های = هزینه های >عمومی
شیاوو-کامپو، سالواتور ؛  تهران مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهش ها   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۷۴۶۱‬,‭‌ش۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مباحث نوین حسابداری مدیریت : رویکرد توسعه دانش
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۶۳۳۰۱ ، ۶۶۹۶۱۷۶۹ ،آدرس ناشر :تهران -خ انقلاب -خ ۱۲ فروردین -پ ۱/۲۵ ترمه   ، ۱۳۹۳-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭ر۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ممیزی انرژی تجهیزات و فرایندهای صنعتی
تهران سازمان بهره وری انرژی ایران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳‬,‭‌ش۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک