کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -- ان‍ب‍ارداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍ب‍ارداری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ان‍ب‍ارداری‌
خ‍ری‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
<دع‍ائ‍ی‌= دع‍ای‍ی‌ >، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
<ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، طه‍م‍ورث‌، ۱۳۳۶-
آری‍ان‍ژاد،< م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌= م‍ی‍ر ب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌>،۱۳۳۰-
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۵-
<دی‍ب‍ائ‍ی‌= دی‍ب‍ای‍ی‌>، ن‍ادر
<م‍لا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= م‍لاح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ب‍ی‍ان‌ ه‍دای‍ت‌ ن‍ور
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ت‍رم‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >سیستمهای = سیستم های >تولیدی
آریانژاد،< میربهادرقلی = میر بهادر قلی >،۱۳۳۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و اصول انبارداری ( مفاهیم کاربردی واردات و صادرات )
<دیبائی = دیبایی >، نادر ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۸-۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >خرید، مدیریت انبارداری و توزیع
<دعائی = دعایی >، حبیب الله ؛  مشهد بیان هدایت نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭د۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و< انبارداری = انبار داری >
<حسنقلی پور= حسنقلی پور>، طهمورث ، ۱۳۳۶- ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سفارشات ، خرید، انبارداری و توزیع
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >عملیاتی خرید و انبارداری
<ملا حسینی = ملاحسینی >، علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک