کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا --ام‍ور م‍ال‍ی‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍ودرزی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۰-
درگ‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۴۵-
ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر آر.
س‍ای‍م‍ون‍ز، راب‍رت‌
دی‍وی‍د، ف‍رد< آر= ار>
ع‍زی‍زی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
ب‍رون‍ر ، راب‍رت‌ اف‌.
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
آس‍ی‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( س‍م‍ت‌ )،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مدیریت در۳۶ =<سی و شش >ساعت
بیتل ، لستر آر. ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ب۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<نظام های = نظامهای >کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی
سایمونز، رابرت ؛  تهران آسیا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷‬,‭‌س۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک
دیوید، فرد< آر= ار> ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قضایای موردی واقعی بازاریابی با نگرش بازار ایران
درگی ، پرویز، ۱۳۴۵- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۰۲۸۴۰۱،آدرس ناشر :تهران - خیابان آزادی جنب ایستگاه مترو خیابان شاهین پلاک شش طبقه سوم انتشارات بازاریابی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭د۴‌ق۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<موردکاوی = مورد کاوی >در مدیریت صنعتی
گودرزی ، غلامرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌گ۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مورد کاوی در مدیریت مالی با تاکید بر مدیریت ایجاد ارزش در شرکت
برونر ، رابرت اف . ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ب۴‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ضرورت اصلاحات در آموزش عالی :تاملی بر مسائل و چالش های روز در نظام دانشگاهی کشور
عزیزی ، نعمت الله ، ۱۳۴۳- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۳۱‬,‭‌ع۴‌ض۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک