کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ -ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ گ‍روه‍ی‌ --ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ری‍م‍ان‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۱-
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
چ‍اپ‍ادوس‌، ن‍ی‍ک‍لاس‌، ۱۹۷۲ - م‌
<آف‍و= آف‍ا>، آل‍ن‌
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد،۱۳۱۸-
م‍وس‍س‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌
 
ناشر:
آدی‍ن‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، م‍ش‍اوره‌ آم‍وزش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات
اصغرپور، محمدجواد،۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه )3MPO(
موسسه مدیریت پروژه ؛  تهران آدینه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<مدل های = مدلهای >کسب و کار :رویکرد مدیریت استراتژیک
<آفو= آفا>، آلن ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی ، مشاوره آموزش تحقیق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭آ۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سبد دارایی با استفاده از< = BALTAMمطلب >و< = SMAGگمز>
نریمانی ، احمد، ۱۳۶۱- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۱۵‬,‭‌ن۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل انتخاب پرتفولیو( سبد دارایی های مالی )مروری مقدماتی بر مدل های تک و چند دوره ای
چاپادوس ، نیکلاس ، ۱۹۷۲ - م ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۹‬,‭‌چ۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک