کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ ری‍س‍ک‌ م‍ال‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ دارای‍ی‌ و ب‍ده‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۳۲-
م‍درس‌ س‍ب‍زواری‌، اح‍م‍د،۱۳۳۶-
ت‍ه‍ران‍ی‌، رض‍ا،۱۳۴۲-
ص‍ف‍وی‌، ام‍ی‍د، ۱۳۶۷-
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
س‍اد (س‍ام‍ان‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ درج‍ان‍ی‌)
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌ ن‍وی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمون های مدیریت مالی کارشناسی ارشد کلیه رشته های مدیریت
شریعت پناهی ، مجید، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
مدرس سبزواری ، احمد،۱۳۳۶- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۵-۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵‬,‭‌م۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰۰= دوهزار >سوال چهارگزینه ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ک۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >و ریسک
صفوی ، امید، ۱۳۶۷- ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌ص۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک
تهرانی ، رضا، ۱۳۳۲- ؛  تهران نگاه دانش نوین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌ت۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هفت سال کنکور کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت مالی
تهران ساد (سامانه آموزشی درجانی )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ف‍لا۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی :مجموعه مدیریت تست کارشناسی ارشد
تهرانی ، رضا،۱۳۴۲- ؛  تهران موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ت۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ن۹‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک