کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌- ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
پ‍ول‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌-ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا - ام‍ور م‍ال‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍ای‍اپ‍ای‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ش‍ک‍ی‍ن‌،ف‍ردری‍ک‌
ب‍ری‍گ‍ام‌،<ی‍وج‍ی‍ن‌=اوج‍ی‍ن‌ اف‌>.،۱۹۳۰-
ت‍الان‍ه‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۳۵-
ع‍ل‍وم‍ی‌، طاه‍ره‌،۱۳۱۶-
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا
ن‍وو، ری‍م‍ون‍د پ‍ی‌.
<ن‍ی‍ک‍و م‍رام‌= ن‍ی‍ک‍وم‍رام‌>، ه‍اش‍م‌
ن‍وروش‌، ای‍رج‌،۱۳۲۳ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ع‍ب‍ده‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۳۱-
وس‍ت‍ون‌، ج‍ان‌ ف‍ردری‍ک‌،۱۹۱۶-
رن‍گ‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌۱۳۴۷-
ن‍وو، ری‍م‍ون‍د
ش‍ی‌ م‍ی‌ زو ، م‍اس‍ای‍وش‍ی‌
م‍درس‌ س‍ب‍زواری‌، اح‍م‍د،۱۳۳۶-
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
خ‍دادوس‍ت‌، طاه‍ره‌، ۱۳۱۵-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد،۱۳۵۸-
<وک‍ی‍ل‍ی‌ ف‍رد= وک‍ی‍ل‍ی‌ف‍رد>، ح‍م‍ی‍درض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌. م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ت‍رم‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ث‍م‍ره‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍ت‌)
ت‍رم‍ه‌،آژن‍گ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍زن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
<افته هایی = افته هایی >در مدیریت مالی
عبده تبریزی ، حسین ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵/۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری < >بهره وری = بهره وری >ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریت
شی می زو ، ماسایوشی ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
نوو، ریموند ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ۱
وستون ، جان فردریک ،۱۹۱۶- ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۵‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمون های مدیریت مالی کارشناسی ارشد کلیه رشته های مدیریت
شریعت پناهی ، مجید، ۱۳۳۲ - ، گردآورنده و مترجم ؛  [تهران ] جهان نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
<وکیلی فرد= وکیلی فرد>، حمیدرضا، گردآورنده و مترجم ؛  ثمره   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭و۸‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۳[ سه ]همراه با مسئله های حل شده قابل استفاده برای دانشجویان حسابداری ...
تالانه ، عبدالرضا،۱۳۳۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری در مدیریت و مدیریت مالی
خدادوست ، طاهره ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌خ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ب۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
شباهنگ ، رضا ؛  تهرن سازمان حسابرسی . مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ش۲‌م۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت مالی :نظریه ها، مفاهیم ، کاربردها...
<نیکو مرام = نیکومرام >، هاشم ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی و تنظیم خطمشی مالی دولت
رنگریز، حسن ۱۳۴۷- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۹۱‬,‭‌ف‍لا۹۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا ارزیابی اقتصادی < پروژه های = پروژه های >صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰-۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ( میانه )
بریگام ،<یوجین =اوجین اف >.،۱۹۳۰- ؛  تهران ترمه ،آژنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
میشکین ،فردریک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
نوو، ریموند پی . ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (ست )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اداره کتابخانه
علومی ، طاهره ،۱۳۱۶- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی (۱)
نوروش ، ایرج ،۱۳۲۳ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۸۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی با استفاده از نرم افزار پایاپای ( نسخه آموزشی -نگارش ۲/۰)
اسماعیلی ، مهرداد،۱۳۵۸- ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
مدرس سبزواری ، احمد،۱۳۳۶- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۵-۹۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۱۵‬,‭‌م۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4