کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
اش‍ج‍ری‌، ب‍ه‍زاد، ۱۳۳۷-
م‍ال‍ک‍ه‍ی‌، ری‍ت‍ا
<س‍ب‍زه‌ پ‍رور= س‍ب‍زه‌پ‍رور>، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۷-
<س‍ب‍زه‌ پ‍رور= س‍ب‍زه‌پ‍رور>، م‍ج‍ی‍د،۱۳۴۷-
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ آزاد پ‍ارس‍ه‌
آدی‍ن‍ه‌
ت‍رم‍ه‌
خ‍ان‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامل ترین مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه به روش گام به گام
<سبزه پرور= سبزه پرور>، مجید،۱۳۴۷- ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌س۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آزمون < = PMPپی ام پی >و استانداردهای پروژه < = KOBMPپی ام بی او کی >
مالکهی ، ریتا ؛  تهران bتلفن ناشر :96159022 دیباگران تهران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرسش های چهارگزینه ای راهنمای < = KOBMPپی ام بی او کی >به همراه پاسخ
تهران آدینه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کنترل پروژه :مجموعه مهندسی صنایع
اشجری ، بهزاد، ۱۳۳۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۳۰۱۸۶۷-۰۹۱۲۱۹۳۳۶۹۰- ،آدرس ناشر :شهران - بزرگراه ایرانپارس - خیابان وسک - کوچه هشتم - پلاک ۱۸ موسسه آموزش عالی آزاد پارسه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نکته و تست کارشناسی ارشد کنترل پروژه
<سبزه پرور= سبزه پرور>، مجید، ۱۳۴۷- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌س۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک