کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ت‍ول‍ی‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍رو س‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز،swodniwrof tcejorP tfosorciM
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
ص‍ن‍ع‍ت‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ش‍رک‍ت‌ پ‍ری‍م‍اورا .گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌
پ‍ی‍رون‌،ت‍ی‍م‌
ل‍طف‍ی‌، ام‍ی‍ر،۱۳۴۴-
ن‍ادری‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود
ن‍ص‍ی‍رزاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍ردی‍ث‌(م‍ردی‍ت‌)، ج‍ک‌
ه‍ن‍دری‍ک‍س‍ون‌، ک‍رس‌
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۳۱-
م‍ه‍رب‍ان‌،رض‍ا،۱۳۲۷-
س‍ال‍م‍ی‌ف‍ی‍ه‌، ک‍ی‍وان‌، ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ی‍دم‍طه‍ری‌، م‍ه‍دی‌
رن‍ج‍ب‍ران‌، م‍ج‍ی‍د
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍ح‍س‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
<س‍ب‍زه‌ پ‍رور= س‍ب‍زه‌پ‍رور>، م‍ج‍ی‍د،۱۳۴۷-
اس‍پ‍ی‍ن‍ر، ام‌.پ‍ت‌
 
ناشر:
ق‍وم‍س‌
م‍ت‍رج‍م‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌(م‍ش‍ان‍ی‍ر)
آش‍ی‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
آذرب‍اد
ارس‌ رای‍ان‍ه‌
خ‍ان‍ی‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، واح‍د خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
ک‍وش‍ش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍زن‍ش‍ر
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌- ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ح‍ام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرحهای تولیدی ( فنی ، اقتصادی ، مالی )کاربردی
سیدمطهری ، مهدی ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه
تحسیری ، علیرضا ؛  اصفهان کوشش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ت۳‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون برنامه ریزی صنعتی
نصیرزاده ، غلامرضا ؛  [تهران ] صنایع شیمیائی سینا، واحد خدمات مهندسی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ن۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا، ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ؛  [تهران ] دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل پروژه
ابطحی ، حسین ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه
رنجبران ، مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل پروژه
نادری پور، محمود ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ن۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه :کاربرد روشهای < سی پی ام ،پرت ،پی ان و گرت =treG,NP ,treP,MPC>
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ح۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نرم افزار برای مدیران و مهندسین کنترل پروژه -کنترل کیفیت -اندازه گیری کار
تهران مترجم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۵‬,‭و۲‌ن۴۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ tcejorp tfosorciM میکروسافت پراجکت ( ]کنترل پروژه )تحت [ 89 ,59 swodniW ویندوز۹۵ ،۹۸]
سالمی فیه ، کیوان ، ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران ارس رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه :در چارچوب مدیریت کیفیت جامع =tnemeganam tcejorP
مهربان ،رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۶‬,‭‌م۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی برنامه ریزی و کنترل پروژه به کمک )3P( rennalP tcejorP arevamirP
شرکت پریماورا .گروه نرم افزاری ؛  تهران شرکت سهامی خدمات مهندسی برق (مشانیر)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۵‬,‭‌پ۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =0002 tcejorP tfosorciMمایکروسافت پروجکت دو هزار>
پیرون ،تیم ؛  تهران آذرباد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه
مردیث (مردیت )، جک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا ارزیابی اقتصادی < پروژه های = پروژه های >صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰-۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و کلیات دانش مدیریت پروژه
تهران مرکز فرهنگی - انتشاراتی حامی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت پروژه های عمرانی
لطفی ، امیر،۱۳۴۴- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ل۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت پروژه ( با تاکید بر کاربرد< = 0002 tcejorP SM ام .اس .پروجکت ۲۰۰۰)>
اسپینر، ام .پت ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کامل ترین مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه به روش گام به گام
<سبزه پرور= سبزه پرور>، مجید،۱۳۴۷- ؛  تهران خانیران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌س۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه های ساختمانی
هندریکسون ، کرس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۸‬,‭‍ه۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5