کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
طرح‍ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -ژاپ‍ن‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -ژاپ‍ن‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍ار -- ژاپ‍ن‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
<ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دی‌= ع‍ل‍ی‌اح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۸-
ت‍اک‍وچ‍ی‌، ه‍ی‍روت‍اک‍ا
ن‍ص‍ی‍رزاده‌، غ‍لام‍رض‍ا
چ‍م‍پ‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۴۲-
ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز
م‍ج‍ی‍دی‍ان‌ ، داود
<س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
<اس‍ک‍و ن‍ژاد= اس‍ک‍ون‍ژاد>، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌،۱۳۳۱-
ب‍راس‍ارد، م‍ای‍ک‍ل‌
ای‍م‍ای‍ی‌، م‍اس‍اک‍ی‌،۱۹۳۰-
<ح‍اج‌ ش‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌= ح‍اج‌ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌>، ع‍ل‍ی‌
ش‍ی‌ م‍ی‌ زو ، م‍اس‍ای‍وش‍ی‌
اص‍غ‍رپ‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ۱۳۱۹-
م‍ن‍ص‍ورک‍ی‍ا، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۱۲-
خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
غ‍زل‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌؛ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍س‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍ه‌; ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌،م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور،دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ص‍ن‍ای‍ع‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا، واح‍د خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍رواری‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍زن‍ش‍ر
س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
آم‍وزه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری ،(تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری < >بهره وری = بهره وری >ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریت
شی می زو ، ماسایوشی ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرحهای صنعتی : مطالعات فنی ، اقتصادی ، مالی
مجیدیان ، داود ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۱/۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی دوباره مدیریت دستور کار رهبری نوین
چمپی ، جیمز، ۱۹۴۲- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‌چ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها در مدیریت امور اداری ، صنعتی و بازرگانی
منصورکیا، منصور، ۱۳۱۲- ؛  تهران مروارید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کایزن کلید موفقیت رقابتی ژاپن
ایمایی ، ماساکی ،۱۹۳۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )، مرکز نشر   ، ۱۳۷۳،۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
سعادت ، اسفندیار، ۱۳۱۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهس (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق به ; جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبائی )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارخانه
<سید حسینی = سیدحسینی >، سید محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت در ژاپن
تاکوچی ، هیروتاکا ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی ، واحد فوق برنامه ؛ جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۶۵‬,‭‌ب۹‌ت۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون برنامه ریزی صنعتی
نصیرزاده ، غلامرضا ؛  [تهران ] صنایع شیمیائی سینا، واحد خدمات مهندسی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ن۶‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >نگهداری و تعمیرات ( مدیریت فنی در صنایع )
<حاج شیر محمدی = حاج شیرمحمدی >، علی ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل داخلی :چارچوب < یکپارچه = منسجم >
تهران ] سازمان حسابرسی ، کمیته حسابرسی عملیاتی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی ، یا ارزیابی اقتصادی < پروژه های = پروژه های >صنعتی
<اسکو نژاد= اسکونژاد>، محمدمهدی ،۱۳۳۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مرکزنشر   ، ۱۳۸۰-۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<طرح ریزی = طرح ریزی >واحدهای صنعتی ( اصول طراحی کارخانه )
تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کار و زمان ( مهندسی کار و مدیریت زمان )
<علی احمدی = علی احمدی >، علیرضا،۱۳۳۸- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ،مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۶۰‬,‭‌ع۷‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تولید ناب ؛ انقلاب کیفیت و بهره وری
ووماک ، جیمز ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭و۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<تصمیم گیری = تصمیم گیری >و تحقیق عملیات در مدیریت
اصغرپور، محمدجواد ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حافظه فعال ابزار ارتقای مستمر کیفیت
براسارد، مایکل ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۷۸.
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ب۴‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6