کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د-داده‌ پ‍ردازی‌
اق‍ت‍ص‍اد --م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ت‍ول‍ی‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍ول‍ی‍د- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ت‍وی‍وت‍ا
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
داوودپ‍ور،ح‍م‍ی‍د
م‍س‍ت‍اج‍ران‌،ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۵-
ف‍اطم‍ی‌ ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
آر، ج‍ی‍م‍ز
طاه‍ری‌، ش‍ه‍ن‍ام‌
ووم‍اک‌، ج‍ی‍م‍ز
<س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
ن‍ظری‌ م‍ن‍ف‍رد ، ع‍ب‍اس‌
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
اوه‍ن‍و،ت‍ائ‍ی‌چ‍ی‌
م‍ه‍رب‍ان‌،رض‍ا،۱۳۲۷-
ب‍راون‌، ج‍ی‍م‍ی‌eimmiJ,enworB
س‍ی‍دم‍طه‍ری‌، م‍ه‍دی‌
<م‍اک‍وی‍ی‌= م‍اک‍وئ‍ی‌>، اح‍م‍د،۱۳۳۹-
ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د
اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۵-
ل‍ی‍ن‍دب‍ک‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ورزن‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ری‍س‍ن‍دگ‍ی‌ و ب‍اف‍ن‍دگ‍ی‌ ن‍ازن‍خ‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ )
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ن‍دا
ن‍ش‍ر دای‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
پ‍ی‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
آم‍وزه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری ،(تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مدیریت
آر، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۲‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی تولید
نظری منفرد ، عباس ؛  تهران شرکت ریسندگی و بافندگی نازنخ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
جعفرنژاد، احمد ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌ج۷‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی طرحهای تولیدی ( فنی ، اقتصادی ، مالی )کاربردی
سیدمطهری ، مهدی ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارخانه
<سید حسینی = سیدحسینی >، سید محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودیها= موجودی >
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودیها= موجودی >
فاطمی قمی ، محمدتقی ؛  تهران امیرکبیر، ندا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و کنترل پروژه :کاربرد روشهای < سی پی ام ،پرت ،پی ان و گرت =treG,NP ,treP,MPC>
حاج شیرمحمدی ، علی ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌ح۲‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات ( کاربردی )
طاهری ، شهنام ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۸‬,‭ط۲‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >تولید
<ماکویی = ماکوئی >، احمد،۱۳۳۹- ؛  تهران ورزنه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭‌م۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی تولید
لیندبک ، جان رابرت ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تولید ناب ؛ انقلاب کیفیت و بهره وری
ووماک ، جیمز ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭و۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >مدیریت تولید( با نگرش یکپارچه )
براون ، جیمی eimmiJ,enworB ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵/۶‬,‭‌ب۴‌س۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید
داوودپور،حمید ؛  تهران نشر دایره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭د۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعات مدیریت
مستاجران ،علی ،۱۳۲۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌م۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سیستم تولید تویوتا:گذار از تولید انبوه به تولید ناب
اوهنو،تائی چی ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۷‬,‭‌ف‍لا۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<بهره وری = بهره وری >
ابطحی ، حسین ، ۱۳۱۵- ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
انحراف معیار شش گانه در چارچوب مدیریت کیفیت جامع
مهربان ،رضا،۱۳۲۷- ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5